Нокаут бла хорлагъанды

Бабугентчи Макъытланы Алан Чеченде АСА Yong Eagles организация къурап бардыргъан эришиулеге къатышханды. Жерлешибизни бу тюбешиую бир ай мындан алгъа да ётерге керек эди, алай аны бла октагоннга чыгъарыкъ Магомет Баханаев ауруп къалгъаны себепли, сермешни кёчюрюрге тюшген эди.
Бюгюнлюкде вирус бла байламлы эпидемиология халны эсге ала, клуб эришиулени аз адамны къатышыу бла ётдюргенди. Алан къысха ушагъыбызны кезуюнде билдиргенича, Толстой Юртха, «Ахмат» клубну базаларындан бирине, аны биргесине жаланда тренери Тюменланы Хусей эмда Бийберт атланнган эдиле. Турнир кеси да къараучула болмай ётгенди. Ары жаланда спортчуланы биргелерине келген адамла эм тенглери жиберилгендиле.
Алан 120 килограммгъа дери ауурлукъда эришеди. Бу сермешге ол сау жазны бла кюз артын хазырланнганды. Жарау этиуюн кюннге эки кере бардыргъанды.
Тюбешиуню кесини юсюнден айтханда, Алан аны кючлю бардыргъанды. Ол ючюнчю раундха дери ётгенди. Анда малкъарлы жаш Магомет Баханаевни нокаут бла хорлагъанды. Эсеп 2:1 деп бошалгъанды.
«Залда къараучула болмагъаны сермешге заран болгъанмыды?» - деген соруугъа Алан:
- Угъай, манга аз да башхалыгъы жокъду. Андан зат тюрленнгенди деп айталмайма, - дегенди.
Жууукъ заманнга къаллай муратлары болгъаныны юсюнден айта, 2-3 айны ичинде кезиулю тюбешиую боллугъун билдиргенди.

Таппасханланы Аминат.
Поделиться: