Аш-азыкъ продукцияны багъалары бла байламлы болумла

Нальчикчиле социал сетьледе арт кезиуде шахарны тюкенлеринде бла базарларында аш-азыкъ продукцияны багъасына къошула баргъанына жарсыгъанларын айтып жазадыла. Ол санда - бал туз, картоф, чёплеу жау эм башха биринчи керек затлагъа да. Сёз ючюн, орта эсеп бла алып айтханда, бюгюнлюкде розница сатыу-алыу точкалада бал тузну бир килограммы 49 сомгъа жетеди. Аны жайдагъы болуму бла тенглешдиргенде, 17 сомгъа кёпдю.
КъМР-ни Промышленность, энергетика эмда сатыу-алыу министерствосунда аш азыкъ продукциягъа кёп болмаса да къошулгъанын эм ол талай шарт бла байламлы болгъанын да айтхандыла. Регионладан келтирилген продукциялагъа жерлеринде къошадыла. Аны баш сылтауларындан бири уа валюта кётюрюле баргъаныды.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: