Иги терек бай тирлик бла къууандырыр

Кюзде жемишле бла наныкъла бишип бошайдыла, терекле эмда наныкъ зыгытла уа башха жерге кёчюрюрге жарарча боладыла. Россельхознадзорну КъМР-де бёлюмюню специалистлери айтханларыча, иссилик, къургъакълыкъ болмагъаны себепли бу кезиуде орнатылгъан терекчикле игирек аякъланадыла. Дагъыда бир игиси – кюзде сатылгъан терекчиклени эмда зыгытланы багъасы учузуракъ келеди. Питомникле жаз башына дери кечиндирселе уа, кеслерини къошакъ къоранчларын аланы багъасына къошаргъа боллукъдула.
Терекчикни неда зыгытланы сатып алырны аллында аланы сортуна селекция жетишимлени къырал Реестринде къараргъа тийишлиди. Анда аланы къалай ёсгенлерини, къаллай тирлик берирге боллукъларыны, татыууну, ауруулагъа чыдамлылыгъыны эмда башха затларыны юсюнден толу айтылады. Бир-бир сатыучула уа ол неда бу сортну юсюнде болмагъан затларын да къошуп алай алдап сатаргъа боллукъдула.
Зыгытны качествосуна кёре болады ол тирлик къачан берип башларыгъы. Къалын, бёкем тамырлы, бутакъларында да жаралары болмай, кесини да чапыракълары тюшюп бошагъан терекчикле жангы жерге кёчюргенде тап орнатылсала, игирек тамырланып, къышны да юшюмей чыгъадыла.
Зыгытланы сатхан адамны къолунда тийишли сертификатлары болургъа керекди. Алада терекни сорту, качествосу, къалгъан белгилери да кёргюзтюледи. Карантинный (фитосанитарный) сертификат а республиканы тышындан келтирилген материаллада болады. Аланы барына да тынгылы къараргъа керекди.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: