Къафэр, макъамэр, гукъыдэжыр

Налшык Макъамэ театрым щекIуэкIащ Зэныбжьэгъугъэм и Дунейпсо фестивалыр. «Адыгэ фащэр сэ схуадами, Кавказым ис псоми яхуэ­хъуащ» - арат абы фIащар.
Мыпхуэдэ Iуэхухэр, ­хабзэ хъуауэ, зэхаублэ Дунейпсо, Къэбэрдей Адыгэ Хасэхэм, Дунейпсо Ар­тийскэ комитетым. Илъэс зыбжанэ хъуауэ ирагъэ­кIуэкI мы гуфIэгъуэ зэ­хыхьэм хэтщ Афганистаным, Зимбабвем, Индием, Руандэм, Абхъазым, Осетие Ипщэм, Адыгэ Республикэм, Дагъыс­тэ­ным, Ингушым, Къэрэшей-Шэрджэсым, Къэ­бэр­дей-Балъкъэрым, Осетие Ищхъэрэ - Аланием, Шэшэным, Краснодар, Став­рополь щIыналъэхэм, Москва къикIа къэфа­кIуэ, уэрэджыIакIуэ гуп­хэр.
ГуфIэгъуэ зэхыхьэм теу­хуауэ Дунейпсо, урысей­псо Артийскэ комитетым и вице-президент Беты­гъуэн Iэуес къызэхуэса­хэм псалъэ гуапэкIэ за­хуигъэзащ.
- Ди лъэпкъ фащэм ныбжьышхуэ иIэми, ар дахэу ди зэманым къэсащ. Сэ сыхуейщ но­бэрей ди махуэ дахэр ди лъэпкъ фащэр къэзыщта псоми сыт щыгъуи къыддагъэлъэпIэну, зэ­къуэ­­тыныгъэм, зэныбжьэгъугъэм и махуэшхуэу ар увыну, - жи­Iащ абы.
Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщ­хьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд ­Дунейпсо Адыгэ Хасэм, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм ­къабгъэдэкIыу ехъуэхъуащ къы­зэхуэсахэм. 2012 гъэм мы­ Iуэху дахэр егъэкIуэкIыпхъэу Дунейпсо Адыгэ Хасэм къыхилъхьауэ зэрыщытар цIыхухэм ягу ­къигъэкIыжащ Мухьэмэд.
- Адыгэ фащэр фэилъхьэгъуэ къудейуэ къагъэсэбэпу ди деж къэсакъым, ар лъэпкъ хьэл-щэныр къэ­зыгъэлъагъуэу къыдде­кIуэкIа хъугъуэфIыгъуэ­хэм ящыщщ, - жиIащ абы.
ХьэфIыцIэ Мухьэмэд и къэпсэлъэныгъэм и кIэу-хыу, къыщалъхуа махуэр нобэрей гуфIэгъуэм техуа Бетыгъуэн Сэфарбий гуа­пэу ехъуэхъуащ, «Черкесика» къы­дэкIыгъуэм щыщ тхылъ зыбжани тыгъэ хуи­щIащ.
КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и комиссэм и унафэщI Бажэ Дотий пэшышхуэм щIэсхэм хъуэхъу псалъэкIэ захуигъэзащ:
- Фащэм куэд къеIуатэ: ар зезыхьэ лъэпкъым и псэу­кIэр, и IуэхущIафэр, къыдекIуэкI хабзэр, хьэл-щэныр. Адыгэ фащэр хамэ лъэпкъ куэдым къащтащ, Урысейм и пащтыхь Романовхи яфIэ­фIу езыхэми щатIагъэу, урысей сэлэтхэмрэ зауэлIхэмри кърагъэщтауэ щытащ. Абы къегъэлъагъуэ адыгэ фащэм пщIэуэ иIар. Тхуэ­хъумэн, ар псоми щыттIагъэу къэзыщтэжын Тхьэм дищI.
Москва и лIыкIуэу фес­тивалым и хьэщIащ «Достойная память» псапащIэ фондым и генеральнэ директор Скрипкараш Анже­лэ. А Iуэхум и къызэгъэпэ­ща­кIуэхэм фIыщIэ яхуи­щIащ, мыпхуэдэ Iуэху дахэри и гуа­пэу зэрадиIыгъыр къыхи­гъэщащ.
КъафэхэмкIэ, уэрэдхэмкIэ гъэнщIауэ щыта пшыхьыр щIэщыгъуэрэ гукъинэжу екIуэкIащ. Ди республикэми гъунэгъу щIыналъэхэм къикIа артист пажэхэми ­утыкур ягъэдэхащ.
Псэм ехуэбылIэу, гум ды­хьэу уэрэд жаIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым, Ингуш Республикэм, Осетие Ип­щэм щIыхь зиIэ я артисткэ Даур Иринэ, Налшык къэрал Музыкэ театрым и артистхэу Мэз Джульеттэ, Нэгъуей Эльдар, Бий Аслъэн, Дагъыстэн Республикэм щыщ уэрэджыIакIуэ Пугов Амир сымэ.
Къафэм и Iыхьэри щIэщыгъуэт. «Лъапэтет» къафэр Адыгэ Республикэм и «Алеуар» къэфакIуэ гупым, «Хьэкъулэшыр» Сочэ къалэм къикIа «Адыги» гупым, «Жил­да»-р Осетие Ищхъэрэ - Аланием щыщ «Арт Хур» гупым, «Лъэгъэджэгур» Налшык и «Черкес» гупым, «Адыгей щIа­лэ­гъуалэ къафэр» «Молодежь Адыгеи» гупым ягъэ­зэщIащ. КъэфакIуэ гупхэм я уна­фэщIхэри утыкум къра­гъэб­лэгъащ. Ахэр хъуэ­хъуащ Iуэху дахэм зиужьыну, республикэхэм я зэпы­щIэ­ныгъэхэр нэхъри быдэ ­ хъуну.

Уэркъ Жыраслъэн
Поделиться: