Социал-экономика жаны бла айныугъа-энчи эс

Шимал Кавказ федерал округну стратегия эм инвестиция жаны бла айнытыу департаментини таматасыны орунбасары Сослан Абисалов эм Россейни экономика айнытыу министерствосуну тыш жерле бла сатыу-алыу бардырыу академиясыны (ВАВТ) тамата илму къуллукъчусу Мария Горячко Эки кюнлюк командировка бла Къабарты-Малкъарда болгъандыла. Аны юсюнден КъМР-ни Экономика айнытыу министерствосуну пресс-службасындан билдиргендиле.
Бюгюнлюкде Россейни Экономиканы айнытыу министерствосу бла ВАВТ байламлыкъда 2025 жылгъа дери Шимал-Кавказны социал-экономика жаны бла айнытырча стратегияны жашауда бардырадыла. Аны чеклеринде СКФО-ну субъектлеринде ВАВТ-ни келечилери жер-жерледе болуп, толтуруучу власть органланы, самоуправленияланы, предпринимательлени, экспертлени эм башхаланы оюмларына тынгылагъандыла.Ол санда аллай тюбешиу КъМР-ни Экономика айнытыу министри Рахайланы Борис эм аны орунбасарлары Темиркан Баждугов, Хусен Тимижев эм Къабарты-Малкъарны айнытыу корпорацияны таматасы Чочайланы Ахмат къатышып кда къуралгъанды.
«Стратегияны хазырлауда баш борчладан бири хар субъектде болум бла энчи халда шагъырейлениргеди»-, деп белгилегенди Сослан Абисалов.
Командировканы чеклеринде къонакъла республиканы профильли министерстволарыны келечилери бла тюбешгендиле эм предпринимательле бла «тегерек столла» да бардыргъандыла.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: