Медицина къапланы жюрютюрге, бир бирден кенгирекде турургъа

КъМР-де коронавирус аурууну профилактикасы эм аны жайылыууна къажау оператив штабдан белгили этгенлерича, пандемияны аллындан бери COVID-19-дан ауругъанланы саны тогъуз минг бла жарымдан озгъанды - 9652 пациент. Ол санда тюнене ауруу 88 инсаннга жукъгъанды.
Коронавирус КъМР-де жайылып башлагъандан бери 231,2 мингден аслам тест бардырылгъанды (бир кюннге - 1444 тинтиу). Госпитальлада 1501 пациент бардыла, аланы арасында тест коронавирус ауруу жукъгъанын ачыкъламагъанла да. Реанимация бёлюмде 72 саусуз турадыла.
Оператив штабдан белгили этгенлерича, вирус бютюнда 65 жылдан таматалагъа, ауруулары юслеринден кетмегенлеге къоркъуулуду. «Аны себепли профилактика мадарла бютюнда магъаналыдыла. Адамла кёп жыйылгъан жерледе, транспортда медицина маскала жюрютюрге, бир бирден бек аздан метр кенгликде турургъа, къолланы сапын бла терк-терк жууаргъа тийишлиди. Онг болгъанына кёре, адам бла да саламлашмазгъа, къучакълашмазгъа кюрешигиз»,-деп эсгертгендиле Оператив штабдан.
Бюгюнлюкде республикада COVID-19 жукъгъанланы багъаргъа 7 саулукъ сакълау учрежденияда 8 госпиталь ачылгъанды. Алада 1495 жер барды, ол санда 778-си кислород, 152-си уа ИВЛ-аппарат бла жалчытылыныпдыла. Хал осалгъа кетеди деген къоркъуу болса, къошакъ халда энтта 1675 жер къураллыкъды. Бу кюнледе уа Терк районну ара больницасы да къоркъуулу инфекцияланы багъыу госпитальгъа буруллукъду. Анда 180 адамгъа жер барды, шёндю аладан 90 жерни кислород бла жалчытыу жумушла толтуруладыла. Ол келир ыйыкъда ишлеп башларыгъы белгиленеди.
Россейде бир кюннге вирус жукъгъанланы саны 17,3 мингнге жетгенди. Ол а ауруу жайылып башлагъан кезиуден бери эм уллу тарихди. Алай бла къыралны 85 субъектинде COVID-19 вирус жагъылгъанланы саны 1,53 миллиондан аслам болгъанды. Пандемияны аллындан бери миллион адам сау болгъандыла (1,11 миллион). Вирусну кётюралмай, 26,2 минг адам ауушханды, ол санда тюнене - 219 саусуз.
Джонс Хопкинс атлы университет белгили этген тарихлеге кёре уа, битеу дунияда бу ауруу 43,01 миллион адамгъа жукъгъанды. Вирусдан ауушханланы саны миллиондан озгъанды – 1,15 миллион адам.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: