ЧЫМ Евгение Музэчыр и пхъур

Куэдрэ хьэлъэу сымэджа нэужь, илъэс 87-м иту 2020 гъэм жэпуэгъуэм и 18-м дунейм ехыжащ Чым Евгение Музэчыр и пхъур.
Евгение Музэчыр и пхъум и лэ­жьыгъэ гъуэгуанэм 1979 гъэм Iуэ­- ху­гъуэшхуэ къыщыхъуащ - ар ­КъБАССР-м и Министрхэм я Советым и УнафэщIым и къуэдзэу ягъэуващ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIы­хубзхэм апхуэдэ дзыхь зрагъэза зэрахэтым мыхьэнэшхуэ иIэт.
Чым Евгение Аруан щIыналъэм хыхьэ Псыкуэд къуажэм къыщалъ­хуащ. И адэ-анэм ящIыгъуу Налшык къэIэпхъуэри, абы курыт еджапIэр къыщиухащ Чымым. Зауэ нэужь лъэхъэнэт ари, республикэр хуэныкъуэт щIэныгъэфI зыбгъэдэлъ лэжьа­кIуэ­хэм. Къэралым и Правительс­твэм республикэм и щIалэгъуалэм Iэмал къаритырт еджапIэ нэхъыщхьэ нэхъыфI дыдэхэм щIэныгъэ щызрагъэгъуэтыну. Чымым къыхихащ ерыскъыпхъэ промышленностым щылэ­жьэну IэщIагъэлIхэр щагъэхьэзыр Москва къэрал технологие институтыр икIи абы инженер-технолог IэщIагъэр щызригъэгъуэтащ.
Евгение Музэчыр и пхъум институтыр къиуха нэужь лэжьэн щыщIи­дзащ Налшык дэт щIакхъуэ комби­натым, ерыскъыпхъэхэмкIэ абы и ­лабораторэм и унафэщIу. ИужькIэ ­ар ягъэуващ IуэхущIапIэм и инженер ­нэхъыщхьэу. Абы щыгъуэщ ар ­КъБАССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и депутату япэу щыхахар. КъызэгъэпэщакIуэ Iэзэу зэрыщытыр къалъы­тэри, ар ягъэуващ республикэм ерыскъыпхъэ промышленностымкIэ и ­министрым и къуэдзэу. 1966 гъэм Чым Е. унафэщIу ягъэкIуащ республикэм и ерыскъыпхъэ промыш­ленностым и IуэхущIапIэ нэхъ па­жэхэм ящыщ зым - IэфIыкIэхэр щащIу Налшык дэт фабрикэм. 1970 гъэм ар хахащ партым и Налшык къалэ комитетым и етIуанэ секретару.
1979 гъэм къыщыщIэдзауэ Чым Е. Правительствэм хэтащ, абы и Уна­фэщIым и къуэдзэу лэжьащ. ЦIыхубз жыджэрым и зэфIэкI нэхъыфIхэр ­абдежым къыщызыкъуихащ, абы жыджэру зэфIихырт экономикэ, социальнэ IэнатIэхэм къыщыкъуэкI ­гугъуехьхэр, лъэпощхьэпохэм къа­пикIуэтыртэкъым. 1991 гъэм зигъэ­псэхуну тIысыжащ. ЗыIэригъэхьа ­ехъулIэныгъэхэм папщIэ ар къэрал дамыгъэхэмкIэ ягъэлъэпIащ - Лэ­жьыгъэм и Бэракъ Плъыжь, «ЩIы­хьым и Дамыгъэ» орденхэр къы­хуагъэфэщащ. КъБАССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и зэхуэсыгъуэ зыбжа­нэм я депутату щытащ.
Къэбэрдей-Балъкъэрым хэщIыныгъэшхуэ игъуэтащ. Евгение Музэчыр и пхъум и Iыхьлыхэмрэ благъэхэмрэ дахуогузавэ. Абы и фэеплъ нэхур ­дигу ихункъым.

Ныбжьэгъу гуп.
Поделиться: