Быйылгъы нартюхню тирлиги къууандырырчады

Къабарты-Малкъарда мюлклени кёбюсюнде, 87,5 минг гектарда, мирзеулюк нартюхню оруп бошай турадыла. Районланы администрацияларындан билдиргенлерича, бюгюнлюкде саулай 550 минг тонна тирлик жыйылгъанды. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, ол 115 процентге кёпдю, деп билдиредиле КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан.
Хауа болумлагъа да къарамай, быйыл орта& эсеп бла алып айтханда, бир гектардан 63 центнер чыгъады. Эм иги кёрюмдюлени Терк бла Бахсан районла кёргюзтедиле. Алада бир гектардан 80 эм 75 центнер аладыла.
Терк районда быйыл нартюхге 29 минг гектар бёлюннгенди, бусагъатда аны 23 минг гектрда кетергендиле, Бахсанда да 24 минг гектардан 18 минг гектарны оргъандыла.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: