Назмучуну чыгъармаларын окъурукъдула

Халкъыбызны белгили назмучусу Бегийланы Абдуллах бу кюнледе 70-жыллыгъын белгилейди. Миллетибизни фахмулу келечисини юбилейине жораланнган конкурс бу кюнледе жаш къауум кенг хайырланнган Инстаграм социальный сетьде башланнганды. Аны бардырыуну баш мураты ёсюп келген тёлюге поэтни чыгъармачылыгъы бла шагъырейленирге болушууду.
Конкурсха ючжыллыкъ сабийчикледен башлап, акъылбалыкъ болгъан хар адам да къатышыргъа боллукъду. Эришиу жыл саннга кёре юч къауумда бардырыллыкъды. Абдуллах Мустафаевични назмулары окъулгъан видеороликлени уа @elbrus_balkarskii деген пабликге 25 октябрьге дери ашырыргъа боллукъсуз. Хорлагъан «лайклагъа» кёре тохташдырырллыкъды. Биринчи жерле алгъанлагъа ахча саугъала боллукъдула. Экинчи эм ючюнчю жерлеге чыкъгъанла уа китапла бла эм дагъыда башха саугъала бла белгиленирикдиле.
Конкурсну эсеплери 25 октябрьде 10 сагъатда тохаташдырыллыкъдыла.

Таппасханланы Аминат.
Поделиться: