ПроектыщIэм гъуэгу егъуэт

ЕджакIуэхэм IэщIагъэ къыхахынымкIэ дэIэпы­къуэгъу яхуэхъу­ным ехьэ­лIа «Шаг в будущее» урысейпсо проектым хыхьэ Iуэхугъуэхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым жыджэру щокIуэкI. Мы махуэхэм электрон хэщIапIэр (http://bilet-help.worldskills.ru/) къагъэсэбэпурэ проектым хэтыну гукъыдэж зиIэхэр зэхуашэс. Апхуэдэу ди республикэм щыщу еджакIуэ 5186-рэ къыхыхьащ Iуэху щхьэпэм, абыхэм ящыщу 174-м зэман кIэщIым къриубыдэу лэжьыгъэм жыджэру зыкъыщагъэлъэгъуащ.
Проектым хыхьэ Iуэху­гъуэхэр ирагъэкIуэкI онлайн е зэIущIэ щIыкIэу. А лэжьыгъэр къыщызэрагъэпэщащ Налшыкрэ ­Прохладнэ къалэмрэ дэт колледжибгъум, «ДыгъафIэ къалэ» еджапIэм. 6 - 11-нэ классхэм щIэс еджакIуэхэр тест щIыкIэкIэ Iуэхум хаша нэужь, ягу ирихьа IэщIагъэм теухуауэ зэхаубла гъэлъэгъуэныгъэхэм щыгъуазэ ящI. Апхуэдэу, еджакIуэ цIыкIухэм Iэмал ягъуэт IэщIагъэлIхэм я гъу­сэу Iуэхум нэхъри гъунэгъу зыхуащIыну. Псалъэм папщIэ, 3D-принтеркIэ макет гуэрхэр ящI, гъущIым ста­ноккIэ сурэт къыхауIукI, IэфIыкIэ щIэщы­гъуэхэр япщэфI, парикмахер IэщIагъэм щыхуагъасэ. ШколакIуэхэм дзыхь хуащI Iуэхугъуэхэр егуэш тынша­гъ-гугъуагъ, зэман трагъэкIуа­дэ елъытакIэ. Адэ-анэхэм хъыбар ира­гъащIэ я бынхэм къыхаха Iуэхум теухуауэ икIи адэкIэ лэжьыгъэм зэры­хэтыну щIыкIэм щы­гъуазэ ящI. ЦIыху къэскIэ тращIыкI зэрырагъаджэ планыр проектыр зэриух Iуэхугъуэщ. Онлайн къэпщытэныгъэм кърикIуахэр дэтхэнэми и интернет кабинетым къралъ­хьэж, апхуэдэ щIыкIэкIэ хъы­бар ­кърагъащIэ IэщIагъэм хэзышэ Iуэхугъуэхэр зэрагъэзэщIэфам теухуауэ. Проектым къыщыгъэлъэ­гъуащ IэщIагъэ 26-рэ икIи гъэзэщIа мэхъу къэрал субсидиекIэ. Абы къыхэкIыу Iуэхум ныбжьыщIэхэр пщIэн­шэу къыхохьэ.
ИщхьэкIэ къэдгъэлъэгъуа сайтым хыхьэрэ тестхэр ­игъэзэщIа нэужь, школа­кIуэм чэнджэщ щхьэпэхэр щигъуэтынущ абы.
«Шаг в будущее» проектым жыджэру хэтыну къыхудоджэ ди еджакIуэ цIыкIу­хэр: http://bilet-help.worldskills.ru/

ЩОДЖЭН Iэминат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.09.2021 - 09:06

ТХЫПХЪЭХЭМ Я ЩЭХУХЭР

Тхыдэдж, этнограф КIыщ Хьэзрэтэлий дыщэидэ лъэпкъ IэщIагъэр къигъэщIэрэщIэжыну щIэхъуэпсу «IэпщIэлъапщIэ» гупжьей къызэригъэпэщауэ щытащ 1984 гъэм.

24.09.2021 - 09:05

ЕДЖАКIУЭХЭМ Я УРЫСЕЙПСО ЗЭПЕУЭХЭР ЯУБЛЭ

Ди къэралым и курыт школхэм я еджакIуэхэр зыхэтыну урысейпсо олимпиадэхэр мы махуэхэм яублащ. Адрей илъэсхэм хуэмыдэу, мыгъэрей зэпеуэхэм щIэ куэд къыхыхьащ.

24.09.2021 - 09:04

СОМ МИНИ 100 ХЪУ АХЪШЭ САУГЪЭТХЭР КЪАIЭРОХЬЭ

Коронавирус узыфэ зэрыцIалэ лIэужьыгъуэщIэм зэрыпэщIэт вакцинэр зыхезыгъэлъхьа цIыхухэр зэрагъэпажэ программэм хыхьэу къызэрагъэпэща лотерее джэгум и япэ Iыхьэр зэфIэкIащ.

23.09.2021 - 09:16

МЕДИЦИНЭМКIЭ ДУНЕЙПСО ЩIЭНЫГЪЭ ЗЭХУЭС

ЩIэныгъэмрэ технологиемрэ я Илъэсым ипкъ иткIэ, Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым мы махуэхэм щокIуэкI «Медицинэм хуэгъэпса щIэныгъэ: технологие зэхэлъхэр, идж

23.09.2021 - 09:15

ДУНЕЙПСО КУБОКЫМ ЗЫХУЕГЪЭХЬЭЗЫР

Мас-рестлингымкIэ Дунейпсо кубокыр къэхьыным и етIуанэ Iыхьэр мы махуэхэм Истамбыл щекIуэкIащ. Абы хэтащ къэрал II-м къикIа спортсмен 200-м щIигъу.