ПроектыщIэм гъуэгу егъуэт

ЕджакIуэхэм IэщIагъэ къыхахынымкIэ дэIэпы­къуэгъу яхуэхъу­ным ехьэ­лIа «Шаг в будущее» урысейпсо проектым хыхьэ Iуэхугъуэхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым жыджэру щокIуэкI. Мы махуэхэм электрон хэщIапIэр (http://bilet-help.worldskills.ru/) къагъэсэбэпурэ проектым хэтыну гукъыдэж зиIэхэр зэхуашэс. Апхуэдэу ди республикэм щыщу еджакIуэ 5186-рэ къыхыхьащ Iуэху щхьэпэм, абыхэм ящыщу 174-м зэман кIэщIым къриубыдэу лэжьыгъэм жыджэру зыкъыщагъэлъэгъуащ.
Проектым хыхьэ Iуэху­гъуэхэр ирагъэкIуэкI онлайн е зэIущIэ щIыкIэу. А лэжьыгъэр къыщызэрагъэпэщащ Налшыкрэ ­Прохладнэ къалэмрэ дэт колледжибгъум, «ДыгъафIэ къалэ» еджапIэм. 6 - 11-нэ классхэм щIэс еджакIуэхэр тест щIыкIэкIэ Iуэхум хаша нэужь, ягу ирихьа IэщIагъэм теухуауэ зэхаубла гъэлъэгъуэныгъэхэм щыгъуазэ ящI. Апхуэдэу, еджакIуэ цIыкIухэм Iэмал ягъуэт IэщIагъэлIхэм я гъу­сэу Iуэхум нэхъри гъунэгъу зыхуащIыну. Псалъэм папщIэ, 3D-принтеркIэ макет гуэрхэр ящI, гъущIым ста­ноккIэ сурэт къыхауIукI, IэфIыкIэ щIэщы­гъуэхэр япщэфI, парикмахер IэщIагъэм щыхуагъасэ. ШколакIуэхэм дзыхь хуащI Iуэхугъуэхэр егуэш тынша­гъ-гугъуагъ, зэман трагъэкIуа­дэ елъытакIэ. Адэ-анэхэм хъыбар ира­гъащIэ я бынхэм къыхаха Iуэхум теухуауэ икIи адэкIэ лэжьыгъэм зэры­хэтыну щIыкIэм щы­гъуазэ ящI. ЦIыху къэскIэ тращIыкI зэрырагъаджэ планыр проектыр зэриух Iуэхугъуэщ. Онлайн къэпщытэныгъэм кърикIуахэр дэтхэнэми и интернет кабинетым къралъ­хьэж, апхуэдэ щIыкIэкIэ хъы­бар ­кърагъащIэ IэщIагъэм хэзышэ Iуэхугъуэхэр зэрагъэзэщIэфам теухуауэ. Проектым къыщыгъэлъэ­гъуащ IэщIагъэ 26-рэ икIи гъэзэщIа мэхъу къэрал субсидиекIэ. Абы къыхэкIыу Iуэхум ныбжьыщIэхэр пщIэн­шэу къыхохьэ.
ИщхьэкIэ къэдгъэлъэгъуа сайтым хыхьэрэ тестхэр ­игъэзэщIа нэужь, школа­кIуэм чэнджэщ щхьэпэхэр щигъуэтынущ абы.
«Шаг в будущее» проектым жыджэру хэтыну къыхудоджэ ди еджакIуэ цIыкIу­хэр: http://bilet-help.worldskills.ru/

ЩОДЖЭН Iэминат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

23.07.2021 - 14:12

КIуэкIуэ Казбек эфир занщIэкIэ цIыхухэм епсэлъэнущ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек бадзэуэгъуэм и 29-м эфир занщIэкIэ цIыхухэм епсэлъэнущ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм жэуап яритынущ республикэм щыщхэм я упщIэхэм.

22.07.2021 - 09:57

Къурмэн хуащIащ унагъуэ 1000-м щIигъум

Мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэлъапIэ Къурмэн хьид махуэшхуэр. Дэтхэнэ зы муслъымэнми къытохуэ ­къурмэн ищIыныр, ар къызыхихын мылъку бгъэдэлъмэ.

22.07.2021 - 09:56

Кърур и закъуэу уэгум къремынэ!

ГъукIэныр япэ дыдэ цIыхум IэщIагъэ хуэхъуахэм ящыщщ. Пасэм ар IэщIагъэ къудейуэ ­мыхъуу, мэгъугъэу къалъытэрт.

22.07.2021 - 09:56

Бжьыхьэ пщIондэ Iупхъуэр зэхуащI

Театрхэм я лэжьэгъуэ пIалъэр зэриухам теухуа пшыхьхэр иджы­благъэ Налшык щекIуэкIащ.

21.07.2021 - 17:29

Операцэ ящIынухэр къыхах

«Валео Вита» клиникэм зи нэпкъпэпкъым дагъуэ иIэу къалъхуа сабийхэм я щытыкIэр къахутэу Iуэху щхьэпэ щекIуэкIащ.