Курп бийикликледе аскер-тарых мемориал комплекс ишленирикди

Тюнене, Уллу Ата журт урушну жылларында Кавказ ючюн сермешле совет аскерлени хорламлары бошалгъан кюнде, Къабарты-Малкъарны башчысы Казбек Коков Курп бийикледе эсгертмеге гюлле салгъанды. Бу ишге, андан сора да, КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова, республиканы премьер-министри Мусукланы Алий, КъМР-ни толтуруучу власть органларыны келечилери, право низамны сакълаучу органланы бла кюч структураланы таматалары къатышхандыла.
КъМР-ни Башчысы Къабарты-Малкъарда жашагъанла совет солдатланы жигитлери унутулмазча этер ючюн былайда аскер-тарых мемориал комплекс ишленирин кёп кере тилегенлерин айтханды. Аллай эсгертмени Кавказ ючюн сермешни 80-жыллыгъына сюерге оноу этилгенин да билдиргенди. КъМР-ни Правительствосуна комплексни проектин жарашдырыргъа эмда аны ишлеуню юсюнден оюмун да туура этерге буюргъанды.
Эсгертиу. 317-чи жаяу дивизияны аскерчилери Курп бийикликлени 100 кюнден артыкъ заманны къоруулагъандыла. Аны ючюн сермешледе жети мингден аслам къызыл аскерчи жоюлгъанды. Бу эсгертме аланы хурметлерине ишленнгенди. Быйыл июльда уа Къырал Дума пленар жыйылыуунда 9 октябрьни Совет аскерле 1943 жылда Кавказ ючюн сермешледе немис-фашист аскерлени хорлагъан кюннге санауну юсюнден законну къабыл кёргенди.
Кавказ ючюн сермеш – Уллу Ата журт урушну бек кёпге созулгъан эмда кюйсюз сермешледен бирине саналады. Ол 442 кюннге созулгъанды ( 1942 жылда 25 июльдан 1943 жылны 9 октябрине дери) эмда къанлы къазауатны барыу халын тюрлендириуде уллу магъананы тутханды. Совет аскерле сермешле бла 800 километр чакълы бирни ётгендиле, 200 минг квадраткилометрлик жерни душмандан азатлагъандыла, 281 мингнге жууукъ немисли солдатны бла офицерни гунч этгендиле, 6 мингден артыкъ гитлерчини пленнге алгъандыла.
Кавказ ючюн сермешледе немис-фашист аскерлени ууатыуну кюнюн закон бла бегитиу уллу магъананы тутады. Бу магъаналы тарых ишни ёмюрде да унутулмазына, душманнга къажау бирча сюелген кавказ халкъланы араларында шуёхлукъну кючлеуге себеплик этерикди.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.
Поделиться: