Къыйынларына – тийишли багъа

Устазны бла Юйретиучюню кюнлерин белгилеуге республикада быйыл уллу магъана берилгенди. Алай бла Чегем районну администрациясында да бир ненча адамны  ыспас къагъытла бла саугъалагъандыла.
Районну таматасы Юра Борсов  алгъышлагъанланы араларында Яникой элни келечилери да бардыла. Улбашланы Феруза, Жабелланы Зухура, Къулийланы Сафият эм башхала сабийлеге сюймекликлери бла айырмалыдыла. Сынамлы педагоглагъа ыразылыгъын билдире, Юра Карабиевич алагъа мындан ары да жетишимле  тежегенди.
Сёз ючюн, Улбашланы Феруза башланнган классланы окъутады. Аны стажы 40 жыл чакълы бирди. Ол  билим берген къызла бла жашла бюгюнлюкде, биринчи устазларын уллу хурмет бла эсгере, республикада эм андан  тышында да бет жарыкълы урунадыла.

Таппасханланы Аминат. Суратда: Юра Борсов бла Улбашланы Феруза.
Поделиться: