Биринчи жерде – жерлешибиз Олеся Постникова

115 сагъатдан къуралгъан билим бериу программа, 70-ден аслам – юйретиу мероприятие, 50-ден кёп спикер, проект акселератордан 30 команда, Шимал Кавказны регионларындан 300 тири жаш адам – «Машук-2020» форумну IV офлайн-сменасы ма быллай эсепле бла бошалгъанды.
Форумну къууанчлы халда жабылыуунда аны къурагъанланы, къатышханланы да Ставрополь крайны Правительствосуну башчысыны орунбасары Вячеслав Гладков, «Россей – онгланы къыралы» организацияны партнёрла бла ишлеу жаны бла бёлюмюню таматасы Антон Сериков, «Россети Северный Кавказ» обществону директоруну власть органла эм граждан обществону институтлары бла байламлыкъла жюрютюу жаны бла орунбасары Сергей Поляков, «Цифроград» компанияланы генеральный директору Александр Резников алгъышлагъандыла.
- Бусагъатда мени къатыш сезимле бийлейдиле: бир жанындан, сизни ышаргъан, къууанчлы, фахмулу бетлеригизни кёргеним кёлюмю кётюреди, бирси жанындан, быллай ахшы форумубуз бошала турады. Сизге Ставрополь крайны губернатору Владимир Владимировну алгъышлау сёзлерин эшитдирирге сюеме. Машукну къурагъанлагъа, тренерлеге, аны бардырыугъа къошумчулукъ этген адамланы барысына да жюрек ыразылыгъымы билдиреме. Бек алгъа уа жаш адамла ючюн къууаннганымы айтыргъа излейме, сиз алчыласыз. Кесигиз бла ёхтемленигиз, салгъан муратларыгъызгъа барыгъыз. Ол къадарда къыралыбызда хар не да иги боллукъду, - дегенди Вячеслав Гладков.
Антон Сериков а, командаларын терк табып, бир бирлери бла эришмегенлей, нёгерлерин жарым сёзден ангылап, байламлыкъда ишлей билген быллай бир жаш адамны бир жерде жыйгъан алай терк тюбемегенин чертгенди. Къоншулукъда, шуёхлукъ жюрютюуде, бир муратны толтурууда биригиуде, магъаналы борчланы тамамлай алгъа барыуда сизни, Шимал Кавказ округну уллу кючю барды, дегенди ол.
Сергей Поляков бла Александр Резников да, жаш тёлю Россейни тамблагъы кюню болгъанын белгилей, жашлагъа бла къызлагъа кеслерини халкъларыны маданиятлары бла башхаланы шагъырейлендиргенлери ючюн ыспас этгендиле.
Алгъышлауладан сора форумгъа къатышханланы команда эм энчи эсепде хорлагъанланы атларын ачыкъ этгендиле. Алай бла командалы эсепде форумну экспертлерини къаууму къытханды. Энчи зачётда биринчи жерге Къабарты-Малкъардан Олеся Постникова чыкъгъанды, анга LadaGranta машинадан ачхычланы тутдургъандыла. Андан тышында, сменада ишлеген альтернатив майданлада хорлагъанланы да белгилегендиле.
Ахырында «Машукну» директору Владимир Кайванов жыйылгъанлагъа онлайн халда ишлегенлеге, офлайн-сменагъа келгенлеге да ыразылыгъын билдиргенди. Сиз Шимал Кавказны, къыралны да жаш тёлюсюню эм ахшы келечилерисиз, жашауугъузда байрам, фестиваль дайым да болсунла, дегенди ол.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: