Ёсюп келген тёлюню шуёхлукъну, патриотлукъну ниетлеринде юйретиуде бирден кюч салып кюреширге тийишлилиги айтылгъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Правительствону юйюнде Черкеслилени халкъла аралы ассоциациясыны таматасы Хаути Сохроков бла тюбешгенди. Жыйылыугъа МЧА-ны биринчи вице-президенти Арфан Барсик эм «Адыгэ Хасэ» жамауат организацияны оноучусу Мухамед Хафицэ да къатышхандыла.
Хаути Сохроков тюбешиуню аллында кюн Ассоциацияны жыйылыуу бардырылгъаныны, анда сюзюлген сорууланы, организация тамамлагъан жумушланы эмда келир заманнга салыннган муратланы юслеринден айтханды. Ол санда сёз тыш къыраллада жашагъан бир журтлуланы арасында миллет тилни, адет тёрелени, культураны сакълау жаны бла къаллай иш тамамланнганыны юсюнден да баргъанды.
Ушакъны кезиуюнде Къабарты-Малкъарда ёсюп келген тёлюню шуёхлукъну, патриотлукъну ниетлеринде юйретиуде бирге ишлерге кереклиси чертилгенди.
Казбек Коков организацияны жандауурлукъ иши, къолайсызлагъа этилген болушлукъ, пандемияны кезиуюнде себеплиги ючюн ыразылыгъын айтханды эмда жыйылгъанланы Адыгланы кюню бла алгъышлагъанды.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.
Поделиться: