Республиканы социал-экономика айныууну бир талай соруууна къаралгъанды

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков республиканы Правительствосуну келечилери бла ишчи кенгеш бардыргъанды. Жашауда бардырыулары миллет проектлени неда башха къырал программаланы чеклерине кирмеген, алай энчи ишлеуню эм къырал властьны федерал органларында болжалгъа салынмагъан оноуланы излеген республиканы социал-экономика айныуу бла байламлы талай соруугъа къаралгъанды.
Сёз билим бериу, саулукъ сакълау, маданият, спорт, инженер эм транспорт инфраструктура объектлени жангыртыуну эм тынгылы ремонт этиуню, КъМР-ни экономикасын, туризмин, экологиясын, суу бла жалчытыуну айнытыу проектлени юсюнден баргъанды. Бу проектлени жашаугъа кийириуде энчи инвестицияланы къошуу, къырал-энчи партнёрлукъ онгланы хайырланыу амаллагъа къаралгъанды.
КъМР-ни Башчысы республикада жашагъанланы таплыкълары бла байламлы эм тамамланыуну излеген магъаналы соруула жууукъ заманда федерал министерстволаны бла ведомстволаны таматалары бла тюбешиуледе кётюрюллюклерин белгилегенди. Повестканы темасына кёре КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, профильли министерстволаны оноучулары да сёлешгендиле.

Поделиться: