Конкуренция – алгъа барыуну себеби

Монополиялагъа къажау федерал службаны Къабарты-Малкъарда Управлениясыны  жамауат советини кенгеши алгъаракъда Элбрус районда ётгенди. Аны ишине муниципалитетни жер-жерли администрациясыны келечилери да къатышхандыла, деп билдиргендиле ведомствону пресс-службасындан.
Управленияны башчысыны орунбасары Анна Кумахова эришип кюрешиу сферада къаллай бузукълукъла ачыкъланнганыны эмда жерлени ортакъгъа бериуде энчиликлени юсюнден хапарлагъанды. Ол айтханыча, республикада конкуренцияны айнытыу, ведомствону борчларындан бирине саналады. Республиканы Башчысыны буйругъу бла былтыр аны бла байламлы «жол карта» да жарашдырылгъанды.
Тийишли планда 33 товар рынок кёргюзтюледи, ол санда  эл мюлк продукция, женгил промышленность,  къурулуш, къумалы малла, школгъа дери билим бериу, сабийлеге солуу эмда саулукъландырыу жумушланы жалчытыу, адамланы эмда жюклени ташыу. Анга кёре эмда РФ-де эришиуню айнытыу жаны бла Миллет планны толтурур умутда жер-жерли администрацияла тийишли «жол карталарын» былтыр окъуна жарашдыргъандыла.
Жамауат советни келечилери сагъынылгъан  планда белгиленнген борчланы тамамлау жаны бла оюмларын туура этгендиле. Дагъыда жерлени ортакъгъа бериуде кемчиликлени юсюнден сёлешгендиле. Управленияны специалистлери битеу соруулагъа жууапла бергендиле.
 

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: