Гитче эм орталыкъ бизнесни танг аякъландырыр ючюн, битеу мадарланы хайырланыргъа тийишлиди

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Право низамны жалчытыу  эмда КъМР-ни экономика эм жамауат къоркъуусузлукъ советини дайым да ишлеген координация кенгешини жыйылыуун бардыргъанды.
 Анга Парламентни спикери Татьяна Егорова, премьер-министр Мусукланы Алий,  баш федерал инспектор Тимур Макоев, толтуруучу власть органланы, право низамны сакълаучу структураланы келечилери, районланы администрацияларыны таматалары къатышхандыла. Кенгешни аллында уа РФ-ни Следствие Комитетини кадрла жаны бла управлениясыны таматасы Сергей Горяйнов жыйылгъанланы ведомствону КъМР-де управлениясыны оноучусуна  салыннган юстицияны генерал-майору Андрей Потапов бла шагъырей этгенди.
Кенгешде республикада жолда жюрюуню къоркъуусузлугъун жалчытыуну сорууларына къаралгъанды.
КъМР-де Ич ишле министерство белгили этген шартлагъа кёре, быйылны биринчи жарымында 265 жол-транспорт болумда 65 адам ёлгенди, 322 уа тюрлю-тюрлю жарала алгъандыла. Былтырны бу кезиую бла тенглешдиргенде, кеф водительле этген аварияланы саны 23,8 процентге азайгъанды. Дагъыда машинаны эки жылдан аз жюрютгенле тюшген ДТП-ла да 32,6 процентге къысхартылгъандыла.  
Энтта бир ахшы шарт – сабийле ачыгъан жол-транспорт  болумла да 8,3 процентге аздыла. Алай жолда жаяу жюрюгенле ачыгъан кезиуле уа ёсгендиле, ол санда ёлгенлени саны 9,1 процентге кёбейгенди. Белгили этилгенлерича, ала барысы да жолну эркин этилмеген жерде ётгендиле.

 

Поделиться: