Нэхъ пасэу къызэхуосыжхэр

КъБР-м и Парламентым и бжьы­хьэ лэжьэгъуэр фокIадэм и 10-м къызэIуахащ Урысей Федерацэм­рэ Къэбэрдей-Балъкъэр Респуб­ликэмрэ я къэрал гимнхэмкIэ.

Республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и УнафэщI ­Егоровэ Татьянэ жиIащ депутат­-хэм я лэжьэгъуэр нэхъ пасэу зэ­рыщIадзэжам и щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэр «КъБР-м и пенсионерыр 2021 гъэм ирипсэун папщIэ нэхъ мащIэ дыдэу къихьын хуейр гъэбелджылын» КъБР-м и законым и проектым хэплъэн зэрыхуейр зэ­рыарар.
Законопроектым теухуауэ КъБР-м лэжьыгъэмрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министр Асанов Алим къыщыпсалъэм ­къыхигъэщащ республикэм щыпсэу пенсионерыр ирипсэун пап- щIэ нэхъ мащIэ дыдэу хуагъэувыр сом 9679-рэ зэрыхъур. Социальнэ ахъшэр зыхущIагъунур цIыху мин 60-м щIегъу.
Къэпсэлъам зэрыжиIамкIэ, къэ­кIуэну илъэсым а Iуэхум сом зы ­мелардым щIигъу хухахынущ, сом мелуани 140-р республикэ бюджетым къыхэкIыу.
ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ республикэм цIыхухэр IэнатIэкIэ къы­зэ­рыщызэгъэпэщам. КъызэрыхагъэщамкIэ, иужьрей мазэхэм ко­ронавирусым и зэранкIэ Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм лэ­жьа­пIэншэхэм я бжыгъэм куэдкIэ щыхэхъуащ.
- ФокIадэм и 10-м ирихьэлIэу ­республикэм щыпсэу цIыху мин  70-м щIигъум зэрылэжьапIэншэм теухуауэ тхыгъэ къытIэрагъэхьащ. Абы щыщу цIыху мин 63-м нэблагъэр учётым дгъэуващ, - жиIащ Асановым. - Къыхэгъэщын хуейщ лэжьапIэншэу зэрызрагъэтх Iэ­малхэри мы гъэм нэхъ тынш зэ­рытщIар, абы ехьэлIа дэфтэрхэр «Къэрал Iуэхутхьэбзэхэр» сайтымкIэ ягъэхьэзыр мэхъу. Апхуэдэуи абыхэм зэрызащIэдгъакъуэ ахъ­шэр сом 800-уэ щытамэ, япэщIыкIэ сом 1500-м нэс ар хэдгъэхъуащ, иужькIэ сом 4500-рэ нэс ­къахьу дубзыхуащ. Мы илъэсым а дэIэпыкъуныгъэр цIыхухэм яIэ­рыд­гъэхьэн папщIэ, сом мелард 1,2-рэ текIуэдащ. Ар федеральнэ бюджетым къыхокI икIи псори зэуэ къытIэрыхьэркъым. Ахъшэр къы­зэрытхуэкIуэм елъытауэ, цIыху­-хэм дэIэпыкъуныгъэр ялъыдогъэIэс.
Депутатхэр арэзы техъуащ «УФ-м и щIалэгъуалэ политикэм теу­-хуауэ» федеральнэ законым и ­проектым. Абы теухуауэ къэпсэ­лъащ КъБР-м и Парламентым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и ко­митетым и унафэщI Емуз Нинэ. Абы жиIащ щIалэгъуалэ политикэм и мураду, унэтIыныгъэ нэхъыщхьэу зэрыщытыпхъэр федеральнэ мы­хьэнэ яIэу зэрыубзыхупхъэр, ап­хуэдэуи а Iуэхум елэжь щIыналъэ­хэм я зэ­хущытыкIэхэр зэтеублэн зэры­хуейр.
- Урысей Федерацэм и щIыналъэхэм я нэхъыбэм, Къэбэрдей-Балъкъэрри яхэту, щIалэгъуалэ ­политикэм теухуауэ законхэр къыщащтащ, ауэ ахэр зы Iуэху бгъэдыхьэкIэм тещIыхьауэ убзы­хуакъым, - жиIащ Емузым. - Законопроектым егъэбелджылы «щIалэгъуалэм» хиубыдэхэр - ахэр зи ныбжьыр илъэс 14-м къыщыщIэ­дзауэ 35-рэ хъухэращ. Къыхэгъэ­щыпхъэщ, «щIалэгъуалэ» ныбжьыр илъэс 35-м нэс хэдгъахъуэ­мэ, къэрал дэIэпыкъуныгъэ зэхуэ­мыдэхэр (псом хуэмыдэу ахъшэ саугъэтхэр къэхьыным тещIыхьа Iуэхухэмрэ унагъуэ ныбжьыщIэхэм унэ къыхуащэхунымрэ ехьэлIауэ) къагъэсэбэпынымкIэ Iэмал нэхъыбэ зэраIэнур.
Законопроектым къыщыгъэлъэгъуащ щIалэгъуалэр, унагъуэ ныбжьыщIэхэр, щIалэгъуалэ зэгу­хьэ­ныгъэхэр щIалэгъуалэ политикэм зэрыхэтыну щIыкIэхэр.
КъБР-м и профсоюз IуэхущIапIэхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Амщокъуэ ФатIимэт Урысейм и Профсоюз Щхьэхуитхэм я Феде­рацэм и пщэрылъкIэ Егоровэ Татьянэ иритащ «Жыджэру къызэ­рыддэлажьэм папщIэ» бгъэхэIу ­дамыгъэр.
ЗэIущIэм и кIэм Егоровэ ­Татьянэ депутатхэм ехъуэхъуащ я лэжьэ­гъуэм зэрыщIадзэжам щхьэ­кIэ икIи коронавирусыр иджыри зэ­ры­зэбгрыкIым къы­хэкIыу зыхуэсакъыжыну, ап­хуэдэуи Iэмал зэ­ри­Iэ­кIэ зэIущIэхэр цIыхухэм япэ­IэщIэу ирагъэкIуэкIыну къыхуриджащ.
- Бжьыхьэ лэжьэгъуэм Iуэху куэд зэфIэдгъэкIыну ди мурадщ. Ахэр цIыхухэм япэIэщIэу зэрыхъукIэ къы­зэвгъэпэщыну фыкъыхузоджэ, апхуэдэ Iэмал фимыIэмэ, цIыху 50 нэхърэ нэхъыбэ зэхуэвмышэсу. Къи­щынэмыщIауэ, цIыхухэм я гугъу­ехьхэм ехьэлIауэ иджы тхыгъэкIэ зыкъытхуагъазэмэ нэхъ къабылу къыщIэкIынщ, - дыщIигъуащ Егоровэм.

 

БАГЪЭТЫР Луизэ.
Поделиться: