Жамауатны арасында ангылатыу мадарланы тирилтирге кереклиси айтылгъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков видеоконференция амал бла республикада коронавирус жукъгъан аурууну профилактикасы эм аны жайылыууна контроль жаны бла Оператив штабны жыйылыуун бардыргъанды. Сёз республикада санитар-эпидемиология болумну,  саулукъ сакълау организацияланы ишлери къалай къуралгъаныны юслеринден баргъанды. Дагъыда билим бериу учреждениялада Роспотребнадзорну эсгертиулери къалай толтурулгъанлары сюзюлгенди.
КъМР-ни баш санитар врачы Жирослан Паговну билдиргенине кёре, бюгюнлюкде эпидемиология болум ышаннгылыды. Учреждениялада бла коллективледе жукъгъан шартла жокъдула. Болсада жангы коронавирус инфекция эмда пневмония бла ауругъанланы саны бир кесек ёсгенди.
8 сентябрьде болгъан шартлагъа кёре, COVID-19 КъМР-де битеу да бирге 6757 адамгъа жукъгъанды,  аладан 6215 сау болгъандыла, 79 инсан аурууну ауурлугъундан ауушхандыла. Бу кезиуде 156 мингден аслам тест бардырылгъанды. Бюгюнлюкде госпитальлада медицина болушлукъ 536 саусузгъа бериледи, аладан 27-си реанимация бёлюмдедиле. Жукъгъанланы 31 проценти вирусну шартлары билинмей ауругъандыла, 49,3 проценти уа аны женгил кётюредиле.
Медицина учрежденияла пандемияны кезиуюнде къалай ишлегенлерини юсюнден саулукъ сакълау министр Рустам Калибатов билдиргенди. Ол айтханыча,  шёндю республикада коронавирус аурууну бакъгъан юч госпиталь ишлейди, алада барысында да 662 саусузгъа жер  барды.  Ол санда 481 жер кислород бла жалчытылыныпды. Эпидемиология болум осалгъа кетерге къоркъуу чыкъса, энтта 1037 жер къураргъа боллукъду. Госпитальлада 98 врач, орта эм кичи медицина персоналдан да 197 адам ишлейдиле.
Жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министрни къуллугъун толтургъан Анзор Езаов а докладында   билим бериу учреждениялада  окъутуу очный халда бардырылгъанын билдиргенди. Окъутууну болжаллы низамы кийирилгенди, анга кёре дерсле «скользящий» графикге кёре бардырыладыла.
РФ-ни Жарыкъландырыу министерствосуну информация системасыны болушлугъу бла билим бериу учреждениялада эпидемиология болум хар кюн да сюзюледи. Коронавирус, ОРВИ ауруула бла байламлы школла неда классла жабылгъан кезиуле жокъдула. Роспотребнадзорну излемлерине тийишлиликде, школгъа кирген кезиуде окъуучуланы температуралары ёнчеленеди, хар класс да энчи отоулада турадыла, мекямла кереклисича тазаланадыла.
 КъМР-ни Башчысы докладлагъа тынгылагъандан сора шёндю энчи чекле кийирир кереклиси болмагъанын чертгенди.  Казбек Коков толтуруучу, жер-жерли власть органланы келечилерине эпидемиология болумгъа эмда Роспотребнадзорну эсгертиулерине тийишлиликде жамауатда санитар излемлени толтурургъа кереклисин  ангылатыу ишни тирилтирге чакъыргъанды.

 

 

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.
Поделиться: