Магъаналы сёлешиуге къатышхандыла

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни механизация эмда предприятияланы энергия бла жалчытыу факультетини келечилери, деканы Юрий Шекихачев, вузну юйретиу эмда социал иш жаны бла проректору Аскерхан Шхагапсоев бла бирге энергияны аяу жаны бла «Вместе ярче» деген Битеуроссей фестивальны ачылыууна къатышхандыла. Бу жумуш КъМР-ни къырал миллет библиотекасында бардырылгъанды. Къонакъланы санында республиканы Правительствосуну Председателини орунбасары Муаед Кунижев, промышленность, энергетика эм сатыу-алыу министр Шамиль Ахубеков, культура министр Мухадин Кумахов да болгъандыла, деп билдиргендиле вузну пресс-службасындан.
Фестиваль бешинчи жыл бардырылады. Ол РФ-ни талай федерал министерстволарыны, Росмолодёжьну, Россейни школчуларыны биригиуюню, ЖКХ-ны реформированиясына себеплик этген фондну болушлугъу бла къуралгъанды. Анга федерал, регион, муниципал власть органла, бизнес бла кюрешгенле, жамауат эмда билим бериу организацияла къатышыргъа чакъырыладыла.

 

Улбашланы Мурат.
Поделиться: