«Эльбрус» курортну айнытыу мадарларыны юсюнден баргъанды сёз

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков Азауда «Эльбрус» турист-рекреация комплексни айнытыуну сорууларына жораланнган кенгешни бардыргъанды. Анда «Эльбрус» энчи экономика зонаны айнытыуну онглары сюзюлгендиле, курортну инфраструктурасын эмда Минги тауну тийресин саулайда тапландырыуну сорууларына да къаралгъанды.
Республиканы оноучусу бюгюнлюкде, Россейде ич туризмни айнытыугъа уллу магъана берилген кезиуде, регион эмда муниципал власть органлагъа, сейирлери болгъан компанияла бла, сёзге, «Шимал Кавказны курортлары» общество бла бирге, Минги тауну тийресинде инвестицияла салынырча мадарла къураугъа энчи эс бурулургъа кереклисин чертгенди. «Ала Элбрус районда тамамларгъа белгиленнген проектле бла келиширге керекдиле, биз мында бардырыргъа сюйген жумушла районда жашагъанланы сейирлерин жалчытырча»,-дегенди ол.
Казбек Коков алай болур ючюн а бек алгъа жер-жерни айнытыуну чеклеринде тийишли инфраструктура къуралыргъа кереклисин белгилегенди – жолла, суу, ток бла жалчытыу, муниципалитетни айбатландырыу жаны бла да. Ол а, курортну жангы даражагъа чыгъаргъандан сора да, мында жашагъанлагъа, ишлегенлеге  да себеплик этерикди.
«Шимал Кавказны курортлары» общество жыйылыуда белгили этген шартлагъа кёре, районда жангы трассала ишлетиу, болгъанланы жангыртыу жаны бла мадарла толтуруладыла. Ол санда лыжалада учаргъа жараулу жерле кенгертилликдиле, канат жолла да ишлетилликдиле. Ол жаны бла бегимни проекти РФ-ни Правительствосуну къараууна берилгенди. Жангыртыу жумушлагъа федерал бюджетден 2023 жылгъа дери ахча бёлюнюрюгю белгиленеди.
Кенгешде къурулуш эм жашау-журт коммунал мюлк министр А.Х.Бербеков, «Шимал Кавказны курортлары» обществону башчысы Х.Х.Тимижев, аны орунбасары А.В.Казак да сёлешгендиле.

Поделиться: