Жолланы жангыртыу къыстау барады

Къабарты-Малкъарда «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектни чеклеринде, районлада республикалы магъаналы жоллагъа тынгылы ремонт этилип бошала турады, деп билдириледи КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну пресс-службасындан.
Ол санда Лескен муниципал районда «Кавказ» автомагистральдан 4371 адам жашагъан Урух элге дери эм аны ара орамына 5,04 чакълы участокга тынгылы ремонт этилгенди. Аны чеклеринде графикден алгъа жангыдан эки къат асфальт жайылгъанды тротуарла салыннгандыла эм башха жумушла да тамамланнгандыла.
Ведомствону келечилери участоклада тынгылы ремонт графикден кеч къалмай этилинирча, качестволу материалла эм жангы технологияла хайырланырча тохтаусуз контроль бардырадыла. Жууукъ заманда ишле Нальчик – Майский – Чегем, Малка – Ингушли, Шалушка – Каменка, Бахсан – Кишпек, Прохладный – Элбрус автомобиль жоллада да бошаллыкъдыла.
Саулай алып айтханда, «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектни чеклеринде республикалы магъаналы жолланы 95 километр чакълы кесеги жангыртылгъанды.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: