Тахта кёгетле жыйыуну къыстау заманы

Къабарты-Малкъарны бахчаларында къыстау тахта кёгетлени – нашаны, помидорну, соханны, хобустаны - жыядыла, деп билдириледи КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан.
Бюгюнлюкде 7 минг гектардан 68 минг тонна тирлик алыннганды. Ол былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, 20 проценге кёпдю. Орта эсеп бла алып айтханда, быйыл битимлени бар тюрлюсюнден да тирлик бир гектардан 96 центнер чыгъады, ол а былтырдан эсе 10 процентге асламды.
-Тирлик дайым къошула баргъаныны баш сылтауларындан бири - ол арт заманда республиканы аграрийлери суу сугъаргъан, семиртгичле бла жалчытхан жангы технологияланы эм башха амалланы кенг хайырлана баргъанларынданды, дейди КъМР-ни эл мюлк министри Хасан Сижажев.
Быйыл озгъан жылдача тахта кёгетле 15,8 минг гектарда орнатылгъандыла. Хар замандача, бахчалыкъланы кёбюсю Прохладна (5,5 минг гектар), Терк бла Май районлада (2,6 минг гектар) ёсдюрюледиле.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: