Магъаналы объектлени графикге кёре тамамларгъа

Къабарты-Малкъарны Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий алгъаракъда республикада талай социал магъаналы объектлени къурулушу бардырыла тургъан жерледе болгъанды. Регионну Къурулуш эмда жашау журт – коммунал мюлк министерствосунда айтханларыча, ала физкультураны бла спортну эмда билим бериуню айнытыу жаны бла республикалы программаланы, сора дагъыда «Спорт – жашауну таплыгъыды», «Шёндюгю школ», «Юч жыллары толмагъан сабийлеге школгъа дери билим берир онгла къурау – тиширыуланы иш бла жалчытыу» деген федерал проектлени хайыры бла бардырыладыла.
Мусукланы Алий сагъынылгъан министерствону башчысы Алим Бербеков бла эмда подряд организацияланы келечилери бла бирге Экинчи Чегемде, Кубада, Терс-Къолда яслиледе, Солдатская станицада орта школда, Къарагъачда эмда Псыхурейде физкультура – саулукъландырыу комплекследе иш къалай баргъаны бла шагъырейленнгендиле.
Ахырында Правительствосуну Председатели эсгертиуле этгенди, белгиленнген графикледен кеч къалмай, объектлени заманында хайырланыргъа берирге чакъыргъанды. Министр а подрядчикле бла бирге сагъынылгъан объектлени бир кесегин биринчи сентябрьге дери битдирип бошаргъа умут этилгенин чертгенди.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: