Урысейм и Президент Путин Владимир иригъэкIуэкIащ къэралым щыщыIэ санитар-эпидемиологие щытыкIэмрэ узыншагъэр хъумэн IэнатIэр бжьыхьэ-щIымахуэ лъэхъэнэм зэрыхуэхьэзырымрэ теухуа зэIущIэ

Урысейм и Президент Путин Владимир дыгъуасэ видеоконференц мардэм тету иригъэкIуэкIащ къэ­ралым и Правительствэм щы­щхэмрэ УФ-м и субъектхэм я унафэщIхэмрэ зыхэта зэIущIэ. Абы щызэпкърахащ къэралым щыщыIэ санитар-эпидемиологие щытыкIэмрэ узыншагъэр хъумэн IэнатIэр бжьыхьэ-щIымахуэ лъэхъэнэм зэрыхуэхьэзыр щIы­кIэмрэ. ЗэIущIэм и лэжьыгъэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

Путин В. В. къыхигъэщащ Урысейм узыншагъэр хъумэнымкIэ и ­IэнатIэм иужьрей мазэхэм гулъытэ нэхъыщхьэ дыдэ зэригъуэтыр. Эпидемием и лъэхъэнэм, зэрыщыту къапщтэмэ, узыншагъэр хъумэн ­IэнатIэр и къалэнхэм хъарзынэу зэщIэгъэуIуауэ пэлъэщащ. Яху­зэ­фIэкIащ абы и лъэщагъыр хэп­щIыкIыу ирагъэфIэкIуэн, шэч хэ­мылъуи, къыпхуэмылъытэным ­хуэдиз мыхьэнэ иIащ я къару емыблэжу, хахуагъэ къагъэлъа­гъуэу медицинэ лэжьакIуэхэр я IэнатIэхэм зэрыпэрытам, коронавирусым къыдэкIуэнкIэ хъуну щыта гузэвэгъуэр зэрагъэмэщIам. Ахэр зэкъуэту я IэнатIэхэм зэрыпэрытам и фIыгъэкIэ къэралым и цIыху минищэхэм я гъащIэр кърагъэлащ, я узыншагъэр зэфIагъэувэжащ.
Мэкъуауэгъуэмрэ бадзэуэгъуэм­рэ Урысейм хуэм-хуэмурэ нэхъ мащIэ щохъу коронавирус зыпкъры­хьэхэр. Узыр зыпкърыту къахутэхэм я бжыгъэр хуэдитIым щIигъукIэ нэхъ мащIэщ, накъыгъэм зэрыщытам елъытауэ.
«А псом къадэкIуэу, щытыкIэр иджыри гугъуу къонэж икIи абы зыздигъэзэнкIэ хъуну лъэныкъуэр гу­рыIуэгъуэкъым», - жиIащ къэралым и УнафэщIым, властым и лIыкIуэ­хэмрэ цIыхухэмрэ захуигъазэурэ. ЩIыналъэ псоми щахузэфIэкIакъым узыр зэуалIэхэм я бжыгъэр гъэмэщIэныр. Федерацэм и щIыналъэ зыбжанэм щытыкIэр иджыри щыгугъущ. ФIыуэ зэпэшэчауэщ, егупсысауэщ унафэ къыщыщтэн хуейр, нэхъапэми хуэдэу, IэщIагъэлIхэм я чэнджэщхэм тету, узыншагъэр хъумэн IэнатIэр егъэ­фIэкIуэным, ар гъэлъэщыным хуэу­нэтIауэ зэфIагъэкI Iуэхухэри къа­мыгъэланджэу.
Дэ къытпэщылъщ бжьыхьэ-щIымахуэ лъэхъэнэр, жиIащ Президентым. Дуней псоми хуэдэу, Урысейми, абы и щIыуэпсым и щытыкIэр къэлъытауэ, а зэманым нэхъыбэ щохъу пыхусыхур, вирусым и зэранкIэ къэхъей узыфэхэр зэуалIэхэм, псчэIэпкълъэпкъ хъухэм я бжыгъэр. КъимыдэкIэ, IэщIагъэлIхэм къызэралъытэмкIэ, коронавирус узыфэм аргуэру зиубгъункIэ шынагъуэ щыIэщ.
«Мыхьэнэшхуэ иIэщ абы къы­дэкIуэну гугъуехь псори зэпэлъы­тыным - а узыфэм теухуауи нэ­гъуэщIхэр къэхъеинкIэ зэрыхъунуми елъытауэ. Лъэхъэнэм зыхуэгъэхьэзырыным, цIыху куэд дыдэ зэуэ щызэтрихьэми, абы щхьэкIэ къэмынэу ди сымаджэщхэмрэ ­поликлиникэхэмрэ зэдэууэ лэжьэ­ныр, цIыхухэм фIагъ лъагэ зиIэ медицинэ дэIэпыкъуныгъэ - икIэ­щIы­пIэкIэ хуащIэри пIалъэ хэхам тету зэIэзэн хуейхэм якIэлъыплъынри хэту - нэсу ягъуэтыныр къызэгъэпэщыпхъэщ, абыхэм я лэжьыгъэр щызэблэу къэмыхъуу», - къыхигъэщащ Путин Владимир.
Абы жиIащ мардэ пыухыкIахэр ­аргуэру гъэувын щIыхуей щхьэусы­гъуэхэр къэмыгъэхъуным зэрыхуэсакъыпхъэр, псом хуэмыдэу апхуэдэ мардэхэм щIыпIэ псоми щы­техьэным дыхуэмыкIуэжыным зэрегугъупхъэр. «Школхэр, сабий сад­хэр, еджапIэ нэхъыщхьэхэр, Iуэху­щIапIэхэр шынагъуэншэу, зэ­пIэ­зэрыту, цIыхухэр зэса щIыкIэм тету лэжьэн щхьэкIэ», - къыхигъэщащ къэрал УнафэщIым.
Властым и мурадхэмрэ зэфIагъэкIынухэмрэ щаубзыхуакIэ, нэхъыщхьэ дыдэу Iуэхур зытращIыхьыпхъэу Путин В. В. къигъэлъэгъуар цIыхухэм я гъащIэмрэ узыншагъэмрэ хъумэнырщ, урысей унагъуэхэм я шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщынырщ: «Мыбдежым гулъытэ зыхуумыщIми хъуну Iуэху, иужькIэ зэфIэбгъэкIын папщIэ  бгъэIэпхъуэн Iуэху щыIэкъым. Ди цIыхухэм я узыншагъэр хъумэным и дэтхэнэ зы Iыхьэми унэтIыныгъэми мыхьэнэшхуэ яIэщ икIи ди гулъытэ хэхарэ мылъкурэ хуэныкъуэщ».
 Япэ игъэщыпхъэ къалэнхэм ящыщу къыхигъэщащ коронавирус узы­фэр зыпкърытхэм еIэзэным къы­хузэрагъэпэщауэ щыта гъуэлъы­пIэхэр хьэзыру щытыныр, хуей щыхъум деж ахэр псынщIэу къа­гъэсэбэпын хуэдэу. Къыпхуэ­мылъытэным хуэдизу мыхьэнэшхуэ яIэщ апхуэдэхэм деж зыхуэныкъуэ хъу медицинэ оборудованэхэр, антисептикхэр, нэкIуIупхъуэхэр, узы­фэм зэрызыщахъумэ нэгъуэщI Iэмэпсымэхэр медицинэ IуэхущIапIэхэмрэ аптекэхэмрэ ирикъуу яIэным, хущхъуэхэр зэблэу къэмыхъуу щыIэныр къызэгъэпэщыным, узыншагъэр хъумэн IэнатIэм иджырей электроннэ сервисхэмрэ Iуэхутхьэбзэхэмрэ нэхъ зыубгъуауэ къыщагъэсэбэпынымкIэ Iэмалхэм зегъэубгъуным, дохутырыр сымаджэм пэIэщIэми абы еIэзэфынымкIэ щыIэ хэкIыпIэхэр нэхъыбэ щIы­ным, апхуэдэуи медицинэ IуэхущIапIэхэм профилактикэ лэжьыгъэр щыщIэгъэхуэбжьэным. Къэбгъэ­лъагъуэмэ, пыхусыхумрэ ОРВИ-мрэ цIыху Iэпкълъэпкъыр пэщIэ­тыфын папщIэ мастэ яхэлъхьэным мыхьэнэшхуэ зэриIэр цIыхухэм къагурыгъэIуэным, абыхэм ятеухуа хъыбархэр зэбрегъэхыным гулъытэ щхьэхуэ игъуэтыпхъэу къилъытащ Президентым.
Коронавирусым ебэныфыну вакцинэр зэхэлъхьэным и гугъу щищIым, Путин Владимир къыхигъэщхьэхукIащ а Iуэхум псори зэ­пэлъытауэ, хуэсакъыу яужь итын зэрыхуейр. А IэнатIэ гугъум къигъэув къалэн псоми зэрытетыпхъэр: «Вакцинэр сэбэп зэрыхъум зыкIи шэч къытумыхьэу щытыпхъэщ. Мис аращ зытедгъэщIэнур, коронавирусым цIыхур щыхъумэным теухуа вакцинэр къэгъэсэбэпын щIэдзэ­ным теухуа унафэр къыщытщтэ-кIэ».
ЗэIущIэр щызэхуищIыжым Путин Владимир абы хэта псоми фIыщIэ яхуищIащ: «Сыщогугъ нобэрей ди зэIущIэр пщIэншэу щымытыну, дэ, тхьы жэуаплыныгъэр нэсу зы­хэт­щIэу, псори и чэзум зэфIэдгъэкIыну, зэдэууэ, ныкъусаныгъэ къыхэ­мыкIыу дылэжьэну икIи ди къэралым и цIыхухэм я сэбэп зыхэлъхэр зэдгъэхъулIэфыну».
 

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

23.07.2021 - 14:12

КIуэкIуэ Казбек эфир занщIэкIэ цIыхухэм епсэлъэнущ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек бадзэуэгъуэм и 29-м эфир занщIэкIэ цIыхухэм епсэлъэнущ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм жэуап яритынущ республикэм щыщхэм я упщIэхэм.

22.07.2021 - 09:57

Къурмэн хуащIащ унагъуэ 1000-м щIигъум

Мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэлъапIэ Къурмэн хьид махуэшхуэр. Дэтхэнэ зы муслъымэнми къытохуэ ­къурмэн ищIыныр, ар къызыхихын мылъку бгъэдэлъмэ.

22.07.2021 - 09:56

Кърур и закъуэу уэгум къремынэ!

ГъукIэныр япэ дыдэ цIыхум IэщIагъэ хуэхъуахэм ящыщщ. Пасэм ар IэщIагъэ къудейуэ ­мыхъуу, мэгъугъэу къалъытэрт.

22.07.2021 - 09:56

Бжьыхьэ пщIондэ Iупхъуэр зэхуащI

Театрхэм я лэжьэгъуэ пIалъэр зэриухам теухуа пшыхьхэр иджы­благъэ Налшык щекIуэкIащ.

21.07.2021 - 17:29

Операцэ ящIынухэр къыхах

«Валео Вита» клиникэм зи нэпкъпэпкъым дагъуэ иIэу къалъхуа сабийхэм я щытыкIэр къахутэу Iуэху щхьэпэ щекIуэкIащ.