КIуэкIуэ К. В. иригъэкIуэкIащ егъэджэныгъэ IэнатIэм епха IуэхущIапIэхэм гъэ еджэгъуэщIэм зэрызыхуагъэхьэзырым теухуа зэIущIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек видеоконференц мардэм тету дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ ­КъБР-м и Правительствэм хэтхэмрэ республикэм и муниципалитетхэм я уна­фэщIхэмрэ зыхэта зэIущIэ. Абы кърихьэлIащ «Роспотребнадзор»-м и Управ­ленэм и унафэщI Пагуэ Ж. А., Урысейм и МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу ­КъБР-м щыIэм и тхьэмадэ Надежин М. В.

ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ щIыналъэм и егъэджэныгъэ IуэхущIапIэхэр 2020 - 2021 гъэ еджэгъуэщIэм зэрыхуа­гъэхьэзыр щIыкIэм, абыхэм мафIэс къыщымыгъэхъуным, нэгъуэщI шына­гъуэ­хэм ахэр щыхъумэным, санитар мардэхэмрэ щапхъэхэмрэ тетыным зэры­хуэщIам теухуа Iуэхухэм.
2020 гъэм Зыуэ щыт къэрал экзаменхэр республикэм зэрыщекIуэкIам, абы зэкIэ кърикIуахэм я гугъу ищIу къэпсэлъащ ­КъБР-м цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и ­министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ ­Езауэ Анзор.
Абы къызэригъэлъэгъуамкIэ, Зыуэ щыт къэрал экзаменхэр зэраубзыхуам тету, технологие и лъэныкъуэкIи ныкъусаныгъэхэр къыхэмыкIыу ирагъэкIуэкIащ. Санитар-эпидемиологие, хъыбарегъащIэ шынагъуэншагъэм ехьэлIа зыхуэфащэ хабзэхэм тету щытащ: экзамен щат щIыпIэ псори зыхуей технологие IэмалхэмкIэ, цIыхум узыфэм зэрызыщи­хъумэфыну Iэмэпсымэхэмрэ антисептикхэмрэ ирикъуу яIэт, цIыхухэр гъунэгъуу зэбгъэдэмыхьэн хуэдэу Iуэхур къызэгъэпэщат. Къэпщытэныгъэхэр щекIуэкI щIыпIэхэм щIыхьэхэм я температурэр ­къапщащ, дэтхэнэри щхьэхуэу псы зэрефэ яIащ, пIалъэ хэхам тету пэшхэр дезинфекцэ ящIащ, узыншагъэр хъумэн IэнатIэм и лэжьакIуэхэри, хуей хъужы­къуэмэ, дэIэпыкъуэгъу хъуну хьэзыру щысахэщ. Къэпщытэныгъэм хэта IэщIагъэлI псоми COVID-19 узыфэр къызэрахутэ тестхэр ирагъэтащ.
ЩIыпIэ 27-м ЕГЭ-р еджакIуэ 10778-м щатащ. Я узыншагъэм къызэримыхьым къыхэкIыу и пIалъэр къэмысу экзаменхэм къыщIэкIыжын хуей хъуащ ныбжьыщIэ 408-рэ. Зыуэ щыт къэрал экзаменхэр абыхэм иужькIэ ирагъэтыжынущ махуэ хэхахэм. Мы зэманым ирихьэлIэу наIуэ къэ­хъуащ ныбжьыщIэхэм географиемкIэ, литературэмкIэ, информатикэмрэ ИКТ-мкIэ, урысыбзэмкIэ, математикэмкIэ, тхыдэмкIэ, физикэмкIэ, химиемкIэ, обществознаниемкIэ ята экзаменхэм кърикIуахэр.
Урысейм и МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэм и унафэщI Надежин М. В. зэIущIэм хэтхэр щигъэгъуэзащ мафIэс шынагъуэншагъэм къигъэув хабзэхэм зэрытетыр къапщытэу ведомствэхэм зэдай комиссэхэм ирагъэкIуэкIа къэпщытэныгъэхэм кърикIуахэм.
ЩIыналъэм и егъэджэныгъэ IуэхущIапIэхэр гъэ еджэгъуэщIэм зэрыхуэхьэ­зы­рым щытепсэлъыхьым, зэIущIэм къыщыхагъэщащ Урысей Федерацэм и Санитар дохутыр нэхъыщхьэм и унафэкIэ зэрагъэувар коронавирус узыфэ зэрыцIалэм зыщиубгъукIэ зытетыпхъэ санитар-эпидемиологие мардэ хэхахэр икIи егъэджэныгъэ IэнатIэм хыхьэ IуэхущIапIэхэм, сабийхэм, ныбжьыщIэхэм папщIэ щыIэ нэ­гъуэщI социальнэ IэнатIэхэм я лэжьыгъэр а хабзэхэм 2021 гъэм щIышылэм и 1 пщIондэ тетын хуейуэ къызэрагъэувар. Абы хохьэ термометрие къэпщытэныгъэхэр егъэкIуэкIыныр, цIыху куэд щызэхуэс Iуэхухэр ирагъэкIуэкIыну хуит мыщIыныр, эпидемием пэщIэтыным сэбэп хуэхъу нэгъуэщI Iуэхугъуэхэр егъэкIуэкIыныр, дэтхэнэ зы классми зы пэш щхьэхуэ егъэбыдылIауэ щытыныр, дерсхэр зэрырагъэкIуэкIыну щIыкIэ хэха зэхэлъхьэныр, еджакIуэхэр Iэмал зэриIэ­кIэ нэхъ мащIэрэ зэхуэзэн хуэдэу.
«Егъэджэныгъэ», «Демографие» лъэпкъ проектхэр, «КъБР-м егъэджэныгъэ IэнатIэм зыщегъэужьыныр», «Псоми зэхуэдэ Iэмал къахузэгъэпэщыныр» къэрал программэхэр зэрагъэзащIэр щIэгъэкъуэнышхуэ мэхъу егъэджэныгъэ IэнатIэм епха IуэхущIапIэхэр гъэ еджэ­гъуэщIэм тэмэму хуэгъэхьэзырынымкIэ. Апхуэдэу я ухуэныгъэр зэфIэкIащ икIи къызэIуахыну хуит ящIащ зи ныбжьыр илъэсищым нэсхэм щакIэлъыплъыну, ­сабий 940-м ятещIыхьа яслъэ блок 21-р, зэрагъэпэщыж еджапIэхэм я спорт залу 18, еджапIэ 42-м я материально-техникэ лъабжьэр ягъэбыдэ. А псори хуэгъэпсащ иджырей зэманым къигъэув щапхъэхэм тету ныбжьыщIэхэм технологие, гуманитар щIэныгъэфI ягъуэтыным. Зэхъуэ­кIыныгъэфIхэр къохъу «Зыужьыныгъэр къыщежьэр» центрхэр къызэрызэрагъэпэщым и фIыгъэкIэ. И кIэм нагъэблэгъащ Налшык къалэм щащIа курыт школ №33-м сабийхэм бжыгъэр зи лъабжьэ щIэныгъэ етыным хуэгъэпсауэ «IT-куб» къыщызэгъэпэщыным ехьэлIа лэжьыгъэхэр. Зи узыншагъэм сэкъат иIэхэм папщIэ щыIэ 3-нэ еджапIэ-интернатым щы­зэфIагъэкI ар материально-техникэ и лъэ­ныкъуэкIэ зыхуейхэмкIэ къызэгъэпэ­щыным ехьэлIа Iуэхухэр, пэшхэр зыхуей хуагъазэ.
Пащэ еджакIуэхэр КъБР-м и бюджетым и хьэкъкIэ тхылъхэмкIэ пщIэншэу къызэгъэпэщыным хуэунэтIа лэжьыгъэми. Дызэрыт илъэсым а Iуэхум трагъэкIуэдэну хухахащ сом мелуан 46,5-рэ.
А псом къадэкIуэу, Iуэху зыбжанэ щыIэщ икIэщIыпIэкIэ унафэ ятещIыхьыпхъэу.
КъБР-м и Iэтащхьэм къыхигъэщащ фокIадэм и 1-м сабийхэр школхэм зэрекIуэ­лIэжынум хуэгъэхьэзырыным теухуа лэжьыгъэр къэнэжа зэманым къриубы­дэу республикэ властым и органхэм и кIэм нагъэсын зэрыхуейр: «Ар нобэрей IуэхукIэ къэув къалэнхэм я нэхъыщхьэщ икIи дэ ар проценти 100-кIэ къызэдгъэпэщын ­хуейщ. Мыбдежым къэпщытэныгъэ лъэ­жьыгъэр къыщытIасхъэ хъунукъым».
ЗэIущIэм щхьэхуэу щытепсэлъыхьащ пэщIэдзэ классхэм щIэс еджакIуэхэр ерыскъы пщтыркIэ пщIэншэу къызэгъэпэщыным ехьэлIа къалэнми.
Зи гугъу ящI Iуэхухэм ятеухуа докладхэр ящIу къэпсэлъащ КъБР-м цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэ­гъуалэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Езауэ А. К., Урысейм и МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэм и унафэщI Надежин М. В., «Роспотребнадзор»-м и Управленэм и унафэщI Пагуэ Ж. А. сымэ, республикэм и муниципалитетхэм я унафэщIхэр.

 

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Прави­тельствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

23.07.2021 - 14:12

КIуэкIуэ Казбек эфир занщIэкIэ цIыхухэм епсэлъэнущ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек бадзэуэгъуэм и 29-м эфир занщIэкIэ цIыхухэм епсэлъэнущ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм жэуап яритынущ республикэм щыщхэм я упщIэхэм.

22.07.2021 - 09:57

Къурмэн хуащIащ унагъуэ 1000-м щIигъум

Мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэлъапIэ Къурмэн хьид махуэшхуэр. Дэтхэнэ зы муслъымэнми къытохуэ ­къурмэн ищIыныр, ар къызыхихын мылъку бгъэдэлъмэ.

22.07.2021 - 09:56

Кърур и закъуэу уэгум къремынэ!

ГъукIэныр япэ дыдэ цIыхум IэщIагъэ хуэхъуахэм ящыщщ. Пасэм ар IэщIагъэ къудейуэ ­мыхъуу, мэгъугъэу къалъытэрт.

22.07.2021 - 09:56

Бжьыхьэ пщIондэ Iупхъуэр зэхуащI

Театрхэм я лэжьэгъуэ пIалъэр зэриухам теухуа пшыхьхэр иджы­благъэ Налшык щекIуэкIащ.

21.07.2021 - 17:29

Операцэ ящIынухэр къыхах

«Валео Вита» клиникэм зи нэпкъпэпкъым дагъуэ иIэу къалъхуа сабийхэм я щытыкIэр къахутэу Iуэху щхьэпэ щекIуэкIащ.