Къэбэрдей-Балъкъэрым хыхьэ Безенги аузым щекIуэкIынущ спорт лIэужьыгъуэ нэхъ гугъухэмкIэ фестиваль

КъБР-м и Шэрэдж щIыналъэм щыIэ «Безенги» альплагерым бадзэуэгъуэм и 29 - шыщхьэуIум и 2-хэм къриубыдэу щы­зэхэтынущ «Outdoor Festival Alpindustria Bezengi» фестивалыр, спорт лIэужьы­гъуэ нэхъ гугъухэм хабжэхэмкIэ щызэ­пеуэ­нур.

Ар жьы къабзэм щекIуэкIыну махуэшхуэщ икIи уи зэфIэкIыр здынэсыр бгъэу­нэхунымкIэ, бгылъэ щIыпIэхэм уи            нэгу зы­щегъэбгъэужьынымкIэ, зыщыбгъэп­сэхунымкIэ IэмалыфI дыдэщ. Абы хэты- нущ а спорт лIэужьыгъуэхэм хуэдэхэм ­дихьэх цIыху 60-м щIигъу. Зэхьэзэхуэнур цIыхухъухэм я закъуэкъым, атIэ цIыхубзхэми апхуэдэ Iэмал яIэнущ.
Фестивалым и программэм хэтщ къы­-рым дэкIынымкIэ, жэщу бгылъэ щIыпIэхэм къыщызэдэжэнымкIэ  зэпеуэхэр, апхуэдэуи пхъэнкIий зэщIэкъуэн Iуэху щхьэпэми ­ухэт хъунущ,  жэщым  къырым  удэкIыным и гугъуагъри бгъэунэхуфынущ.  Фестивалым лекцэ купщIафIэхэм къыщеджэнущ, экстремальнэ спорт лIэужьыгъуэхэм зэры­зы­хуа­гъасэм, абыхэм къыщагъэсэбэп щыгъынхэр, Iэмэпсымэхэр зыхуэдэм зыща­гъэгъуэзэфынущ.  Фестивалым и къызэ-гъэ­пэщакIуэщ «Альпиндустрия» бгылъэ клуб» щIыналъэзэхуаку жылагъуэ зэгу­хьэ­ныгъэр, «Безенги» альпинист лагерым и администрацэр и щIэгъэкъуэну.
Пандемием и зэранкIэ ягъэува мардэ- хэм апхуэдэ Iэмал иджыри къэс къызэрамытам къыхэкIыу, иджы япэу зэхашэу аращ мыпхуэдэ фестиваль. Нэхъапэм абы зэхуи­шэсырт Урысейм и мызакъуэу, нэгъуэщI къэралхэми щыщ спортсменищэ бжыгъэхэр. Нэхъ гугъуу къалъытэ спорт лIэужьыгъуэхэмкIэ бгыхэм щызэпеуэным хуэгъэпса «Red Fox Elbrus Race 2020» фестивалыр накъыгъэм ирагъэкIуэкIын ­хуейуэ щытат, ауэ коронавирусым и зэ­ранкIэ ар 2021 гъэм ягъэIэпхъуэн хуей ­хъуащ. Жэщу бгылъэ щIыпIэхэм къы­щы­зэдэжэным теухуа дунейпсо зэхьэзэхуэхэу «Adidas x Alpindustria Elbrus World Race - 2020»-р, Европэм и къурш нэхъ лъагэ дыдэ Iуащхьэмахуэ и хъуреягъым къыщы­зэ­дэжэным хуэгъэпсари, апхуэдэу ды­зы­хуэ­кIуэ илъэсым ирагъэкIуэкIыну траухуэжащ.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

23.07.2021 - 14:12

КIуэкIуэ Казбек эфир занщIэкIэ цIыхухэм епсэлъэнущ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек бадзэуэгъуэм и 29-м эфир занщIэкIэ цIыхухэм епсэлъэнущ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм жэуап яритынущ республикэм щыщхэм я упщIэхэм.

22.07.2021 - 09:57

Къурмэн хуащIащ унагъуэ 1000-м щIигъум

Мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэлъапIэ Къурмэн хьид махуэшхуэр. Дэтхэнэ зы муслъымэнми къытохуэ ­къурмэн ищIыныр, ар къызыхихын мылъку бгъэдэлъмэ.

22.07.2021 - 09:56

Кърур и закъуэу уэгум къремынэ!

ГъукIэныр япэ дыдэ цIыхум IэщIагъэ хуэхъуахэм ящыщщ. Пасэм ар IэщIагъэ къудейуэ ­мыхъуу, мэгъугъэу къалъытэрт.

22.07.2021 - 09:56

Бжьыхьэ пщIондэ Iупхъуэр зэхуащI

Театрхэм я лэжьэгъуэ пIалъэр зэриухам теухуа пшыхьхэр иджы­благъэ Налшык щекIуэкIащ.

21.07.2021 - 17:29

Операцэ ящIынухэр къыхах

«Валео Вита» клиникэм зи нэпкъпэпкъым дагъуэ иIэу къалъхуа сабийхэм я щытыкIэр къахутэу Iуэху щхьэпэ щекIуэкIащ.