Аскер юйрениулени ахыры - Элбрусха ёрлеу

Элбрусну тийресинде ТерсКъолда Халкъла аралы аскер оюнланы таулада къуллукъ этиуню эм иги бёлюмюн ачыкълау жаны бла «Элбрус кольцо» битеуроссей конкурс ачылгъанды. Росгвардияны командасыны къауумунда турнирге Шимал-Кавказ, Юг, Сибирь округланы аскерчилери къатышадыла.
Эришиулени къууанчлы халда ачылыуу аскерчилени тизгин сюелип барыуларындан башланнганды. Аланы алгъышлап, Шимал-Кавказ аскер округну командующисини биринчи орунбасары Владимир Майстренко сёлешгенди. Ол командалагъа хорлам тежегенди.
Эришиуле 5 августха дери барлыкъдыла. Аны ахыр бёлюмюнде уа аскерчиле Элбрусха ёрлериклери белгиленеди.

Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны пресс-службасы.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.07.2021 - 15:42

Тюрк кинематогрфда эм уллу сурам болгъан актриса

Нургюль Эшилчай бюгюннгю тюрк кинематографны жулдузларыны араларында уллу хакъ тёленнген актрисаладан бириди.

23.07.2021 - 11:19

Документле 13-жыллыкъ сюргюнню жолун кесгендиле

КъМР-ни 100-жыллыгъына

22.07.2021 - 09:58

29 июльда Казбек Коков «Тюзюнлей линияны» бардырлыкъды

29 июльда КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «Тюзюнлей линияны» бардырлыкъды.

21.07.2021 - 15:32

Мухаммад файгъамбарны ахыргъы ууазы адамны эркинликлерини бла праволарыны декларациясыды дерге боллукъду

Мухаммад файгъамбар, Аллахны саламы анга болсун, жашауунда ахыргъы кере хажны къыла, бизни Жаратханнга быллай тилек этгенди: «О, Аллах!

21.07.2021 - 10:40

Ауругъан сабий бла къаллай бир турургъа жарайды?

Сабийле терк-терк ауруйдула. Алагъа къарагъан ата-аналагъа больничныйни къаллай бир заманнга алыргъа жарайды?
А.Бойко, Химки.