Аскер юйрениулени ахыры - Элбрусха ёрлеу

Элбрусну тийресинде ТерсКъолда Халкъла аралы аскер оюнланы таулада къуллукъ этиуню эм иги бёлюмюн ачыкълау жаны бла «Элбрус кольцо» битеуроссей конкурс ачылгъанды. Росгвардияны командасыны къауумунда турнирге Шимал-Кавказ, Юг, Сибирь округланы аскерчилери къатышадыла.
Эришиулени къууанчлы халда ачылыуу аскерчилени тизгин сюелип барыуларындан башланнганды. Аланы алгъышлап, Шимал-Кавказ аскер округну командующисини биринчи орунбасары Владимир Майстренко сёлешгенди. Ол командалагъа хорлам тежегенди.
Эришиуле 5 августха дери барлыкъдыла. Аны ахыр бёлюмюнде уа аскерчиле Элбрусха ёрлериклери белгиленеди.

Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны пресс-службасы.
Поделиться: