Зэи ящыгъупщэнукъым

2005 гъэм жэпуэгъуэм и 13-м Налшык къыщыхъуа гузэвэгъуэм я къулыкъум пэрыту хэкIуэдауэ щытащ лейтенант Къэшэж Эли­нэ­рэ прапорщик Хлопов Сер­гейрэ. КъБР-м и ­УФСИН-м и унафэщI Лыхь Аслъэн Элинэ и адэ Къэшэж Iэбурэ Сергей и анэ Хлоповэ Тамарэрэ фIыщIэ тхыгъэ­хэр яритащ.
ИЛЪЭС 15 дэкIащ Налшык IэщэкIэ зэщIэузэда щIэпхъаджащIэхэр къы­зэ­рытеуэрэ, ауэ хабзэхъумэ ныбжьы­щIэ­хэм я гъащIэр зэрызэ­пыудар гум икIыжыркъым.
Мазищ къудейт Къэшэж Элинэ хабзэхъумэ IэнатIэм щылэжьэну зэрыхунэсар, ауэ а зэман кIэщIым и лэ­жьэ­гъу­хэм ягу дыхьат. Хлопов ­Сер­гей и къулыкъур 2004 гъэ ­лъандэрэ ирихьэкIырт. Ауэ зыми игу къэ­кIыртэкъым абы­хэм я гъащIэр апхуэдэу кIэщIу къы­щIэкIыну.
-Дунейм теткъым адэ-анэм дежкIэ бын нэщIэбжьэм нэхърэ нэхъ гуащIэ. Зи цIэ къит­Iуэр фэрами, дэ фIыщIэ ­яхудощI я напэр ­къабзэу я ­къалэныр ирахьэкIын хуэдэу зи бын зыгъэсэфа дэтхэнэ адэ-анэми, - яжриIащ Лыхь Аслъэн зэIущIэм къеблэ­гъахэм.

Поделиться: