КIуэкIуэ Казбек я щхьэ IуэхукIэ къыхуэкIуахэм яIуощIэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Республикэм и Унэм бадзэуэгъуэм и 25-м щахуэзащ я щхьэ IуэхукIэ къыхуэкIуахэм.
КъБР-м и цIыхухэм щIыналъэм и УнафэщIым зыкъыщIыхуагъэзахэм ящыщщ я узыншагъэр, псэупIэр егъэ­фIэ­кIуэным, хуэмыщIауэ псэу, бын куэд щапI унагъуэхэу щытыкIэ гугъу къихутахэм ­защIэгъэкъуэным ехьэлIа Iуэхухэр, нэ­гъуэщI зыгъэпIейтейхэр.
КIуэкIуэ К. В. зэIущIэм и ужькIэ КъБР-м и гъэзэщIакIуэ властым и зыхуэфащэ ­органхэмрэ муниципалитетхэм я Iэтащхьэхэмрэ къалэн ящищIащ цIыхухэр къыщIыхуэкIуа Iуэхухэм хэплъэу, абыхэм хэкIыпIэхэр къыхуагъуэтыну.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: