РФ-ни жангы Конституциясына келиширча

«Единая Россияны» таматасы Дмитрий Медведев партияны Къырал Думада фракциясына РФ-ни Конституциясына тюзетиуле кийирилгенлери бла байламлы федерал законлагъа тюрлениулени хазырлап башларгъа буюргъанды.
1 июльда бардырылгъан къол кётюрюуню эсеплери эмда жууукъ кезиуде тамамланыргъа тийишли жумушланы «Единая Россияны» фракцияларыны башчыларыны советини кенгертилген кенгешлеринде, ол онлайн халда бардырылгъанды, сюзгендиле. Аны ишине партияны регионлада бёлюмлерини башчылары, законла чыгъарыучу органлада фракцияланы таматалары да къатышхандыла.
Дмитрий Медведев партияны келечилерине  Россейни баш законуна тюзетиулени хазырлау ишге тири къатышханлары ючюн ыразылыгъын билдиргенди. «Предложенияланы асламын «Единая Россия»  жарашдыргъанды. Мындан ары уа регионлада представительный органла аланы жашауда бардырыу жаны бла магъаналы ишни толтурлукъдула.   Бизни депутатла  законла чыгъарыучу органлада   кёпчюлюкню  тутханларын эсге алсакъ, партияны келечилерине уллу борчла салынадыла»,-дегенди ол.
Алгъаракълада уа РФ-ни Президенти Владимир Путин  къыралда законодательный базаны жангыртыу жаны бла магъаналы иш башланнганын айтхан эди. Ол  сёз законланы игилендириуню юсюнден баргъанын энчи белгилегенди.

Ал тергеулеге кёре, жюзден аслам федерал законнга тюрлениуле кийирирге тийишлиди. Ол санда социал сферада пенсиялагъа, пособиялагъа гарантияланы, юйюрге къырал себепликни, билим бериуню айнытыуну эм башхала.
Билим бериуде, илмуда, культурада жангычылыкъла кёпдюле. Конституцияда къырал власть органланы къурау, къырал эм муниципал къуллукъ этиу, айырыула бла байламлы тюзетиуле да асламдыла. Дагъыда къоркъуусузлукъ, къыралыбызны жерлерин, чеклерин сакълау жаны бла статьяла да бардыла. Предпринимательствону, энчи бизнесни, коммерциялы болмагъан секторну,   граждан обществону институтларын айнытыу жаны бла башламчылыкъла да кёпдюле.
Регионлада законланы федерал излемлеге келишдириу жаны бла ишчи къауумла къуралыргъа, алагъа таматалыкъны субъектни оноучусу этерге кереклисини юсюнден да баргъанды сёз кенгешде.
 «Единая Россияны» Къырал Думада фракциясыны башчысы Сергей Неверов  къыралны субъектлеринде РФ-ни жангы Конституциясына келишдирирге тийишли законланы кенг  сюзерге онг болгъанын чертгенди. Ол жаны бла сынау Урунуу кодексге тюрлениуле хазырланнганда жыйышдырылгъанды. «Бу ишни регионлада законла чыгъарыучу органлада къураяллыкъбыз»,-деп къошханды ол.
Партияны генеральный советини секретары Андрей Турчакны акъылына кёре, законланы Конституциягъа келишдириу бла бирге «Единая Россияны» халкъ программасын да жангыртыргъа керекди. «Жангы Конституция ючюн къол кётюре, инсанларыбыз къыралда бардырылгъан политикагъа кёз къарамларын билдиргендиле. Алай эсе уа, ала партияны программасыны мурдорун къураргъа керекдиле. Быйыл июльну ахырында августну ал кюнлеринде программа комиссияны жыйылыуун бардырыргъа боллукъду. Анда жангычылыкъланы сюзгенден сора биз партияны халкъ программасын къурап башлаяллыкъбыз. Алай бла  «Единая Россия» Къырал Думагъа айырыулагъа  жангы программа бла барлыкъды»,-дегенди Турчак.
 Дмитрий Медведев аны тюзге санагъанды эмда Конституциягъа тюзетиуле кийириу жаны бла къол кётюрюу партиягъа жангы жууаплылыкъла эм борчла салгъанын белгилегенди.
- Айырыула, Конституция кючюне киргенини юсюнден указ къабыл кёрюлгени къыралны башчысына, властьха жамауатдан ышаныулукъ уллу болгъанын кёргюзтгендиле. Бизни борчубуз – адамларыбызны ышаныулукъларына кертичи болургъады,-дегенди ол.
Партияны КъМР-де регион бёлюмюню секретарыны орунбасары Дмитрий Парафиловну айтханына кёре, республикада Конституцияда белгиленнген   жангычылыкълагъа сейир уллуду. «Къол кётюрюуню аллында уа ангылатыу иш бардырылгъанды. Ол а хайыр келтирмей къоймагъанды. Республиканы инсанлары жангычылыкъла жашауда толтурулурларын сакълайдыла. «Единая Россияны» келечилери жууукъ кезиуде законланы Конституциягъа келишдириу ишни башларыкъдыла»,-дегенди Парафилов.

 

Абдуллахланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: