КъБР-м и Iэтащхьэм иригъэкIуэкIащ республикэм и муниципалитетхэм я унафэщIхэм я зэIущIэ

Видеоконференц мардэм тету КIуэ­кIуэ Казбек дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIыналъэ администрацэхэмрэ къалэ округхэмрэ я унафэщIхэм я зэIущIэ. Абы и лэжьыгъэм хэтащ КъБР-м и премьер-министр Мусуков А., Правитель­ствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ КIэрэф М., Правительствэм и Уна­фэ­щIым и къуэдзэ Къуныжь М., финанс­хэмкIэ и министр Лисун Е. сымэ.

Коронавирус уз зэрыцIалэм зэры­зиубгъум теухуауэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщыIэ щытыкIэм, лъэпкъ проектхэр муниципальнэ щIыналъэхэм зэ­рыщызэфIахым, къищынэмыщIауэ, 2020 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм щIыпIэ ­бюджетхэр гъэзэщIа зэрыхъуам зэIущIэм щытепсэлъыхьащ.
КъБР-м и Iэтащхьэм къыхигъэщащ ­коронавирусыр къызэуэлIахэм я бжыгъэм зэрыкIэрыхур. Иужь жэщ-махуэм COVID-19-р къеузу цIыху 45-рэ, хъужауэ 84-рэ ятхащ. Зэрыщыту къапщтэмэ, сы­мэджахэм я процент 80-м я узыншагъэр нобэкIэ зэфIэувэжащ. Сымаджэщхэм щаIыгъщ пациент 1001-рэ, реанимацэхэм цIыху 43-рэ щIэлъщ. Иужь тхьэмахуэм къриубыдэу цIыху 300-м щIигъу сымаджэщхэм къыщIатхыкIыжащ, пациенти 10-р ИВЛ-м и Iэмэпсымэхэм къыпахыжащ. Ягъэгъуэлъхэм я бжыгъэм процент 15,2-кIэ, хьэлъэу къаIэрыхьэхэм проценти 4,7-кIэ кIэрыхуащ. Зи тхьэмбылым процент 60-м нэблагъэ узым иубыдахэр хуэдитIкIэ нэхъ мащIэ хъуащ.
«Къыпэубыдыныгъэхэр Iухыным и етI­уанэ Iыхьэм дыхуэкIуэну Iэмал къыдэзыта зыужьыныгъэфIщ ар, - жиIащ КIуэкIуэ Казбек. - IуэхугъуэфIхэр щыболъагъу эко­номикэм и IэнатIэхэми. Республикэм и цIыху куэд лэжьыгъэм пэрыхьэжыфащ, тыкуэнхэр, паркхэр, музейхэр, библиотекэхэр къызэIуахыжащ».
Абы щыгъуэми, къыхигъэщащ щIыналъэм и унафэщIым, коронавирусым и щытыкIэм ухуэбэлэрыгъ хъунукъым. Сымаджэхэр, узыр зэуэлIэфынухэр иджыри щыIэщ: «Фэ езым фолъагъу языныкъуэ къэралхэм узыр къыщыятэжауэ, щIэры­щIэу къыпэубыдыныгъэхэр зэрыщагъэувыр. ЦIыхухэр, языныкъуэхэм и деж юридическэ лицохэр, бэлэрыгъащ икIи шынагъуэншагъэм тетын зэрыхуейр IэщIыб ящIащ. Апхуэдэ къэдгъэхъу хъунукъым».
КIуэкIуэ Казбек администрацэхэм я ­Iэтащхьэхэм я пщэ ирилъхьащ уз зэры­цIа­лэм зиубгъуныр къэмыгъэхъуным, санитар-эпидемиологие шынагъуэншагъэр гъэзэщIэным ехьэлIа Iуэхугъуэхэм я нэIэ трагъэтыну, хъыбарегъащIэ-гурызыгъа­Iуэ лэжьыгъэр сыт щыгъуи ирагъэкIуэ­кIыну.
Лъэпкъ проектхэр гъэзэщIэнымкIэ ­муниципальнэ щIыналъэхэм ирагъэкIуэкI лэжьыгъэмрэ абыхэм хухаха ахъшэр къызэрагъэсэбэпымрэ тепсэлъыхьащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI ­Мусуков Алий. Абы къыхигъэщащ муниципальнэ зэгурыIуэныгъэхэр зэщIылIэ­ным адэкIи зэрыпащэр. Я мурада 159-м ящыщу контракти 155-р зэращIылIакIэщ.
Зи пщэ къыдэхуэ IуэхущIапIэхэмрэ муниципалитетхэмрэ щIыналъэм и уна­фэщIым къыхуриджащ щытыкIэр къамыгъэтIасхъэну икIи зыхуеину псори зэ­фIагъэкIыну лъэпкъ проектхэмрэ зы­хуагъэувыжа къалэнхэмрэ ягъэзэщIэн папщIэ.
КъБР-м финансхэмкIэ и министр Лисун Еленэ и гугъу ищIащ дызэрыт илъэ­сым и щIышылэ-мэкъуауэгъуэ мазэ­хэм щIыпIэ бюджетхэр гъэзэщIа зэры­хъуам.
Коронавирус уз зэрыцIалэм къиша щы­тыкIэм япэ илъэс ныкъуэм кърикIуахэм ижь къащIихуащ. Къапщтэмэ, 2020 гъэм и мазихыр щIыпIэ бюджетхэм кърахьэлIащ сом мелуани 195,6-рэ яхуримыкъуу. Нэгъабэ елъытауэ щIыпIэ бюджетым и хэхъуэр проценти 112,8-м нэсащ. Абы щыгъуэми щIыналъэхэм я муниципалитетхэмрэ къалэ округхэмрэ езыхэм я хэхъуэхэм зэрыхэщI зэпытыр уолъагъу. Налогыу щымыт хэхъуэхэри 2019 гъэм елъытау зэрыхъуар процент 84-рэщ.
ЗэIущIэм щхьэхуэу щытепсэлъыхьащ ЕГЭ-р егъэкIуэкIыным, щIыналъэр псыкIэ къызэгъэпэщыным, ТКО-р ишыным, республикэм щыщыIэ псыкъиу, мафIэс щы­тыкIэм ехьэлIа Iуэхугъуэхэм.

 

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Прави­тельствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: