Унагъуэ нэхъыфIхэм йохъуэхъу

Унагъуэм, лагъуныгъэм, пэжыгъэм и урысейпсо махуэм ирихьэлIэу Бахъсэн щIыналъэм зэщхьэ­гъусэ нэхъыфIхэр щагъэпажащ.

ЩIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэм и япэ къуэдзэ Къэзан Зауррэ ЗАГС-м и къудамэм и унафэщI ДыщэкI Жаннэрэ районым щыщ унагъуиплIым ехъуэхъуащ икIи фэеплъ тхыгъэхэр, «Лъагъуныгъэмрэ пажыгъэмрэ папщIэ» медалыр, саугъэт лъапIэхэр иратащ зэщхьэгъусэхэу Кульчаевхэ Магомедрэ Любэрэ (Жан­хъуэтекъуэ), Урысбийхэ Артуррэ Мадинэрэ (Кыщпэк), Сыжажэхэ Сергейрэ Маринэрэ (Псыхъурей), Шагъырбийхэ Хьэмидбийрэ Мариерэ (ХьэтIохъущыкъуей).
Бахъсэн щIыналъэм и администрацэм и пресс-IуэхущIапIэм и унафэщI Чылар Аринэ дызэрыщигъэгъуэзамкIэ, гулъытэ зыхуащIа унагъуэхэр щапхъэ зытрахщ икIи зыдэс къуажэхэм пщIэ щызиIэхэщ. Зэщхьэ­гъусэхэм унагъуэ быдэ икIи зэкъуэт зэфIагъэуващ, ­лъагъуныгъэр, пщIэ зэхуэщIыныгъэр, зэщIэгъэкъуэ­ныгъэр я лъабжьэу. Абыхэм я щIыхькIэ а махуэм псалъэ гуапэ, хъуэхъу куэд жаIащ.
 

Хьэтау Ислъам.
Поделиться: