Къуажэм и теплъэр къагъэщIэрэж

«Къалэ кIуэцIхэм тыншыгъуэхэр къыщызэгъэпэ-щын» лъэпкъ проектым и зы Iыхьэщ Бахъсэн районым хыхьэ Кременчуг-Константиновскэ къуажэм и цIыху зэхуэсыпIэ нэхъыщхьэхэр зэрырагъэфIакIуэр.
ЩрагъэкIуэкI лэжьыгъэхэм ящыщу, а жылэм и кум хуэзэу яухуэ жыгыщIэ цIыкIухэр зибгъухэмкIэ щыхэса лъа­гъуэхэр зиIэ зыгъэпсэхупIэмрэ сабийхэр щыджэгу хъуну утыку щхьэхуэмрэ. Абыхэм япэгъунэгъуу тетIысхьэпIэхэр, пхъэнкIий идзыпIэхэр щагъэуващ, пшапэ зэ­хэуэгъуэм къыщыщIэдзауэ Iэгъуэблагъэр зыгъэнэху уэздыгъэхэр щыфIадзащ.
Зи гугъу тщIы лэжьыгъэхэм къадэкIуэу, а къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэр зэрагъэпэщыж, «КъБР-м и транспорт системэм зегъэужьын» къэрал программэр я тегъэщIапIэу, Степная уэрамым (километри 2,8-рэ и кIыхьагъщ)телъ асфальтыр щIэкIэ зэрахъуэкI.

ЧЫЛАР Аринэ.
Поделиться: