Жашил къудору эм тахта кёгетле жарашдырыладыла

Къабарты-Малкъарны эл мюлк предприятиялары тахта кёгетлени жарашдырып башлагъандыла. Бюгюнлюкде республиканы жети консерва заводу сегиз минг тонна жашил къудорудан 31 миллиондан аслам банка хазырлагъандыла. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, ол 25 процентге асламды.
Кёп болмай а нашаланы да тузлап башлагъандыла. «Агро-Инвест» 400 тонна тирликден 1.8 миллион банка жиберип, башхаладан тирирек болгъанды.
Саулай айтханда, бусагъатда республикада онеки консерва завод ишлейди. Талай жылны ичинде ала Шимал-Кавказ федерал округда алчыла болгъанлай келгенлерин да белгилерчады.
Былтыр жарашдырыучу предприятияла тахта кёгетледен 328 миллион банка чыгъаргъандыла. Быйыл а аланы санын 350 миллионнга жетдирир муратлыдыла.

Бизни корр.
Поделиться: