Казбек Коков Черек ауузунда бир-бир мекямланы къурулушларын жокълагъанды

Алгъаракълада КъМР-ни Башчысы  Казбек Коков Черек районда болгъанды эмда Огъары Малкъарда гитче ГЭС-ни ачылыууна къатышхандан сора, бу ауузда ишлене  тургъан объектлени къурулушлары не халда болгъанларына къарагъанды.
 Къашхатауда республиканы оноучусу кёп функциялы спорт-саулукъландырыу комплексни къурулушу къалай баргъанын кёргенди. Мекям «Россей Федерацияда  физкультураны бла спортну айнытыуну» 2016-2020 жыллагъа жарашдырылгъан федерал адрес программагъа кёре ишленеди.  Ол хайырланыргъа берилгени бла районда  спорт эмда физкультура бла не къадар кёп адам кюреширча онгла къураллыкъдыла, юйретиу, жараула бардырыу иш игиленирикди, жаш тёлюге бла абаданлагъа солургъа, саулукъларын кючлендирирге да ахшы амалла чыгъарыкъдыла, спорт бла байламлы уллу жумушла бардырыргъа да боллукъду.
Физкультура-спорт объектге бассейн, жараулагъа энчи зал, башха болушлукъчу отоула да кирликдиле. Бюгюнлюкде эки блок  сюеледи, башлары жабылыпдыла, инженер коммуникацияла тартылыпдыла, сюртюу-бояу ишле да бардырыла турадыла, тёгереклери тапландырылады, керекли оборудование келтириледи. Спорт комплексни быйыл сентябрьде хайырланыргъа берирге белгиленеди.
Ол кюн окъуна республиканы оноучусу «Бабугент-Бызынгы» регион  машина жолну жангыртыу къалай баргъанына къарагъанды.   Ол жолну Бабугентден Къара-Суугъа дери кесеги тынгылы болса, Черек районда туризм объектле къураугъа себеплик этерикди.  2019 жылда аны 4,6 километри «Къоркъуусуз эмда тынгылы автомобиль жолла» деген программагъа кёре жангыртылгъанды.
Быйыл а жолну къалгъан 7,6 километрине тынгылы ремонт этиу андан ары барады. Мында эки къат асфальт-бетон салынырыкъды, суу быргъыла тартыллыкъдыла, бетон тутхучла бла габион конструкцияла орнатыллыкъдыла.  Планнга кёре, битеу ишле да быйылны ахырына бошалыргъа керекдиле.
«Огъары Чирик кёлле» туркомплексни къурау – магъаналы проектледен бириди.  Аны чеклеринде Черек районда  башындагъы кёлледе европалы стандартлагъа келишген къонакъ юй, жай кафе, спорт эм сабий майданла ишлерге, жагъаланы жарашдырыргъа белгиленеди.  Бюгюнлюкде къонакъ юйню, административ мекямны къурулушлары бошала турадыла, чабакъ тутуучуну ышыгъын, кафени да ишлерин ахырына жетдирирге аз къалгъанды.  Бу инвестициялы проект «Шимал-Кавказ федерал округну айнытыуну» къырал программасына кёре тамамланылады.

Поделиться: