Наркотиклеге къажау кюреш къыйматлы болур ючюн власть органла кючлерин бирикдирирге керекдиле

Тюнене РФ-ни ич ишлерини министри, полицияны генералы Владимир Колокольцев Наркотиклеге къажау къырал комитетни жыйылыуун бардыргъанды. Анга Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков да къатышханды.  
Жыйылгъанланы шёндюгю болум бла шагъырей эте, Россейни МВД-сыны башчысы  къыралланы араларында жюклени ташыугъа контроль кючленнгенини хайырындан РФ-ни жерине тыш къыралладан  контрабанда затланы  ётдюрюу азайгъанын чертип айтханды. «Болсада къыралны кесинде синтетика  наркотиклени жарашдырыу кёбейгенди. Быйыл биринчи кварталда ич ишлени органлары 60-ха жууукъ нарколабораторияны жапхандыла. Ол а былтырдан 44 процентге асламды»,-дегенди.
Анга шагъатха министр Москва областьда мефедронну  чыгъарып тургъан лабораторияны келтиргенди. Ол не уллу жашырынлыкъда ишлеген эсе да, аны ачыкълагъандыла эмда жапхандыла,дегенди.  «Сыйырылгъан наркотикледен 150 минг чакълы юлюш къурашдырыргъа боллукъ эди, аны къара рынокда багъасы уа  жюз миллион сомдан асламды»,-деп къошханды ол.
Аны оюмуна кёре, наркотикле бла байламлы аманлыкъчылыкъгъа къажау кюреш къыйматлы болур ючюн, ол жаны бла халкъла аралы бирге ишлеуню да кючлендирир ючюн федерал эмда регион власть органла кючлерин бирикдирирге керекдиле.
Кенгешни кезиуюнде 2019 жылда бардырылгъан тинтиулени эсеплери сюзюлгендиле эмда Наркотиклеге къажау къырал политиканы шёндюгю стратегиясы къалай толтурулгъаныны юсюнден жыл сайын РФ-ни Президентине деп жарашдырылгъан докладны проекти къабыл кёрюлгенди.  Владимир Колокольцев  былтыр наркортикле бла байламлы аманлыкъланы 9,5 процентге, наркотиклесиз болалмагъанланы санын да 5 процентге азайтыргъа къолдан келгенин эсгертгенди.
Ушакъны кезиуюнде чайнаучу уулу затланы сатыугъа къырал контроль къалай къуралгъанына да къаралгъанды. Билдирилгенича, тюрлю-тюрлю ведомствола бла бирге 200 мингден аслам тинтиу бардырылгъанды. Аны хайырындан  никотини болгъан чайырланы тюкенледе сатыу азайгъанды.

Поделиться: