КIуэкIуэ К. В. хэтащ Балъкъэр Ипщэ ГЭС мыиныр Шэрэдж щIыналъэм къызэрыщызэIуахым теухуауэ екIуэкIа зэхыхьэм

Къэбэрдей-Балъкъэрым хыхьэ Шэрэдж щIыналъэм мэкъуауэгъуэм и 25-м щызэхэтащ мегаватти 10 зи лъэщагъ Балъкъэр Ипщэ ГЭС мыиныр лажьэу утIыпщы­-ным теухуа зэIущIэ. ГуфIэгъуэ зэхуэсым хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, «РусГидро» компанием и ­Правленэм и унафэщI - и генеральнэ директор Шуль­гинов Николай (ВКС мардэм тету), «РусГидро»-м и ге­неральнэ директорым ухуэныгъэмкIэ и къуэдзэ Кар­пухин Николай, КъБР-м и Правительствэм, «РусГидро»-м Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ къудамэм, Шэрэдж ­щIыналъэм и администрацэм я унафэщIхэр.

«Балъкъэр Ипщэ ГЭС мыи­ныр лажьэу зэрыду­тIып­щым и фIыгъэкIэ дэ диIэнущ электрокъару къэ­зы­лэжь IэнатIэщIэ, - къы­хигъэ­щащ КIуэкIуэ Казбек. - Станцыр дыкъэзыухъуреихь дунейм зэран хуэхъуркъым. Абы къыдэкIуэу, ГЭС-р цIыхухэм лэжьапIэ яхуэхъунущ икIи налогхэр зэпIэ­зэрыту къэзытыну IуэхущIапIэщ». Республикэм и Iэтащ­хьэм «РусГидро»-м и ­лэ­­­жьакIуэхэм фIыщIэ яхуи­­щIащ генерацэ мыиным и объектхэм щIыналъэм зыщегъэужьыным зэгъусэу ­зэ­релэжьам папщIэ икIи а Iуэ­хум къыхэжаныкIахэм къэ­рал дамыгъэхэр яритащ.
«Балъкъэр Ипщэ ГЭС мыи­ныр зэредгъажьэр Къэ­бэрдей-Балъкъэр Респуб­ликэр электрокъарукIэ къы­зэгъэпэщыным, ар зэгъэ­зэ­хуауэ къэгъэсэ­бэпыным хэлъхьэныгъэфI хуэхъунущ, - жиIащ Шульгинов Николай. - СтанцыщIэм электрокъару къабзэ къилэжьынущ икIи республикэм сэбэп ­хуэхъунущ абы и лъэны­къуэ­кIэ зыхущыщIэхэр, нэгъуэщI щIы­налъэхэм къратхэр игъэ­мэщIэнымкIэ».
Къэбэрдей-Балъкъэрым и гидроэнергетикэ IэнатIэм зе­гъэужьыным хуащIа хэлъ­хьэныгъэшхуэм папщIэ Шуль­гинов Н. Г., Карпухин Н. И. сымэ КъБР-м и ЩIыхь тхылъыр хуагъэфэщащ. Борисовэ Т. И. «КъБР-м щIыхь зиIэ и ухуакIуэ», Хузмиев А. А. «КъБР-м щIыхь зиIэ и энергетик» цIэ лъапIэхэр фIащащ. КъБР-м и Iэтащ­хьэм ФIыщIэ яхуищIащ Ашев Р. А., Миронов Б. В., Шерварли Е. И. сымэ.
Балъкъэр Ипщэ МГЭС-р гидроэнергетикэм и ухуэ­ныгъэщ. Ар адрейхэм къащ­хьэщокI дыкъэзыухъуреихь дунейм зэремыгуауэмкIэ. ГЭС-р тращIыхьащ Шэрэдж щIыналъэм иIэ Балъкъэр Шэрэдж псым. Станцым ­епха ухуэныгъэхэр щIыпIэм хъарзынэу йозагъэ - абы и зэранкIэ псыр тафэтесхэм ящIэуэнукъым, ГЭС-м и ухуэ­ныгъэм псым и жапIэр зыкIи ихъуэжыркъым. И ­щы­тыкIэкIэ ухуэныгъэр деривационнэ гидроэлектростанц жыхуаIэхэм хуэдэщ - абы и турбинэхэм ягъуэт псыр псыIущIэкIэ хуаутIыпщу аракъым, атIэ псые­жэхым щыщ бжьамийкIэ ирашэлIауэ аращ. Апхуэдэу зэращIам Iэмал къитащ псыIущIэ лъаги псы хъумапIи ямыщIу турбинэхэр тэ­мэму лэжьэн папщIэ зы­хуеину псым хуэдиз абыхэм ягъуэ­тынымкIэ. МГЭС-р къы­­зэгъэпэщащ иджырей обо­рудованэ лъэщхэмкIэ, ахэр метр миным щIигъу ­лъагапIэм къыщежьэу къех къуршыпсым щылэжьэныр къэлъытауэ, абы тещIы- х­ьауэ зэпкъралъхьащ. Балъкъэр Ипщэ МГЭС-м илъэ­сым ику иту электрокъарууэ къилэжьынущ киловатт-сы­хьэт мелуан 60.
КъБР-м и Iэтащхьэмрэ
 

Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: