Къырал саугъалагъа тийишлилени арасында таулу медикле да асламдыла

Быйыл 19 июньда РФ-ни Президентини Указы бла жангы къырал саугъала кийирилгендиле - Пирогов атлы орден бла Лука Крымский атлы майдал. Аны бла медикле бийик профессионал билимлери, къайгъырыулукълары, ишлерине сюймекликлери, антларына кертичиликлери ючюн саугъаланырыкъдыла.
Пирогов атлы орденни россейли специалистле бла бирге тыш къыраллы инсанлагъа да юлеширге эркинлик барды. Анга эпидемиягъа къажау мадарланы толтургъан, саусузланы бакъгъанда хайырлы методикала бла дарманла жарашдыргъан медикле алыргъа боллукъдула. Дагъыда орденнге диагностика эм профилактика мадарланы хазырлагъанда, бийик билимли кадрланы окъутханда жетишимле ючюн тийишли кёрюллюкдюле. Саугъаны госпитальлада, хосписледе, саулукъ сакълау учреждениялада жандауурлукъ жумушла толтургъан, социал магъаналы проектле бардыргъан волонтёрлагъа да берликдиле.
Лука Крымскийни майдалы уа саусузлагъа медицина болушлукъну бийик даражада берген, аланы дарманла бла жалчытыу ишни хайырлы къурагъан, илму тинтиуле бардыргъан медиклеге берилликди. Анга къыйын болумлада тийишли медицина болушлукъ берип, адамланы жанларын, саулукъларын сакълагъанла да тийишли боллукъдула.
21 июньда - РФ-де Медицина ишчини кюнюнде – Пирогов атлы орденни бла Лука Крымский атлы майдалны алгъан биринчи медиклени атлары белгили этилгендиле. Ол жаны бла Указ РФ-ни Президентини сайтында басмаланыпды.
Бу жангы эм бийик къырал саугъагъа тийишли кёрюлгенлени арасында таулу миллетни келечилери болгъанлары уа бютюнда ёхтемлендиреди.
Алай бла коронавирус жукъгъан ауруугъа къажау мадарланы толтургъанда кеслерин аямай ишлегенлери, профессионал борчларын бийик даражада толтургъанлары ючюн врачла Доттуланы Фатимат, Наршауну къызы, Залийханланы Ариужан, Хызырны къызы, Чочайланы Аминат, Юсюпню къызы, Кучмезланы Анжела, Хусейни къызы, Баккуланы Асият, Хусейни къызы, Къурманланы Мадина, Жабрайылны къызы, Соттайланы Юлия, Асланны къызы (Санкт-Петербургда Роспотребнадзорну бёлюмюню таматасы) Пирогов атлы орденнге тийишли болгъандыла.
Созайланы, Таукъанны къызы Любовь а Лука Крымскийни майдалы бла белгиленнгенди.
Байрамгъа аталып, башха специалистле да саугъаланнгандыла. Алай бла медсестра Гажонланы Алиэтта, Далхатны къызы «Ата журтну аллында къыйыны ючюн» орденни 2-чи даражалы майдалына тийишли болгъанды.
Коронавирус жукъгъан ауруугъа къажау мадарланы бийик даражада толтургъаны, иш кёллюлюгю ючюн медсестра Къочхарланы Анжела, Ахматны къызы, РФ-ни Президентини Сыйлы грамотасы, рентгенолаборант Загаштокъланы Марина, Хасанны къызы уа, РФ-ни Президентини Ыразылыгъына тийишли кёрюлгенди.
Редакцияны атындан фахмулу специалистлени бийик къырал саугъала бла алгъышлайбыз, мындан ары да жетишимле, саулукъ, рахматлыкъ тежейбиз.

Тикаланы Фатима.
Поделиться: