КъБКъУ-м и егъэджакIуэхэр япэ йощ

Коронавирус уз зэрыцIалэм ­дызригъэува щы­тыкIэ гугъум щхьэкIэ къэмынэу Къэбэрдей-­Балъкъэр къэрал университетым и егъэджа­кIуэхэмрэ студентхэмрэ егъэджэныгъэ, щIэныгъэ лэжьыгъэр зэпамыгъэуауэ ирагъэкIуэкI, ехъу­лIэныгъэхэр зыIэрагъэхьэу.
КъБКъУ-м Педагогикэм­рэ психо­логиемкIэ, физ­куль­турэ-спорт егъэ­джэ­ныгъэмкIэ и институтым и егъэджакIуэ нэхъыщхьэ Догучаевэ Тан­зилярэ а ­къудамэм и доцент, психо­логие щIэныгъэхэм я кандидат Ногеровэ Марьямрэ щытекIуащ педагогикэ психологие щIэныгъэхэмкIэ щIэныгъэ-къэхутэ­ны­гъэ, егъэджэныгъэ-методикэ проектхэр пхыгъэ­кIынымкIэ дунейпсо зэпеуэм. Ар къызэзыгъэпэщар «Профессиональная наука» щIэныгъэ жылагъуэ ­зэгухьэныгъэрщ.
КъБКъУ-м и егъэджа­кIуэхэм зэпеуэм ирагъэ­хьат «Этнопедагогикэмрэ этнопсихологиемрэ» теухуа проектхэр икIи «Методикэ рекомендацэ» унэ­тIыныгъэм япэ увыпIэ къыщахьащ.

Къэбарт Мирэ.
Поделиться: