Жюрек ыразылыкъ, сыйлы атла

Медицинада ишлегенлени кюнюню аллында К.В. Коков КъМР-ни саулукъ сакълау бёлюмюнде ишлегенле бла видеоконференция халда тюбешгенди. Ушакъгъа регион больницаланы врачлары, орта медицина ишчиле, терк болушлукъ берген службаны келечилери, студентле-медикле къатышхандыла.
КъМР-ни Башчысы коронавирусха къажау кюрешге Къабарты-Малкъарны адамлары бирча сюелгенлерин чертип айтханды. «Хар адам да, предприятияла, право низамны сакълаучула, жамауат эм дин биригиуле, власть органла, бизнес бла кюрешгенле, волонтёрла да бир жанында къалмагъандыла, бир уллу командача ишлегендиле. Ол а жамауатыбызны бир ниетли эмда жууаплы болгъанын энтта да бир кере кёргюзтгенди!» -дегенди Коков.
Ол кюрешде баш магъананы саулукъ сакълауну бёлюмю тутханын, ол хал осалгъа кетмезча эталгъанын, къыйын сынаудан бет жарыкълы къутулалгъанын белгилегенди республиканы оноучусу.
-Сиз бир огъурлу муратха къуллукъ этесиз – адамланы жашауларын бла саулукъларын къоруулайсыз. Аны ючюн сизге ыспас этерге сюеме. Хар биригиз да бизге жигитсиз,-деп чертгенди КъМР-ни Башчысы.
Ол медиклени Къабарты-Малкъарны битеу халкъыны, Парламентни бла Правительствону да атларындан эмда кеси энчи алгъышлай, саулукъ сакълауну айнытыу мадарла мындан ары да этилликлерине, медицинада ишлегенлеге дайым болушлукъ бериллигине ийнандыргъанды.
Ушакъны кезиуюнде КъМР-ни кёп профильли районла аралы больницасыны врачы Ф.К.Саркисян, СПИД-ден эмда жукъгъан аурууладан сакъланыу эмда алагъа къажау кюреш бардырыу жаны бла араны баш врачы М.Р.Иванова эмда 2-чи номерли шахар клиника больницаны саусузланы алыучу бёлюмюню тамата медсестрасы Беккиланы М.С. сёлешгендиле. Ала республиканы башчыларына медицинада ишлегенлеге дайым кёз-къулакъ болуп тургъанлары ючюн ыспас этгендиле.
М.Р.Иванова уа коллективини атындан КъМР-ни Башчысындан  жукъгъан аурууладан бакъгъан  больницаны къурулушуна себеплик этерин тилегенди. К.В.Коков регионну власть органлары къолларындан келгенни аямазлыкъларына ышандыргъанды.
Профессионал байрамны аллында республиканы саулукъ сакълауунда бет жарыкълы ишлегенлени къаууму къырал саугъала бла саугъаланнгандыла. Аны юсюнден Указгъа республиканы оноучусу къол салгъанды. «Кёп да бармай биз, башха тюрлю жыйылып, саугъаланы да берирбиз, коронавирусну хорлагъаныбызны къууанчын да этербиз,деп ышанама»,-дегенди К.В.Коков тюбешиуню ахырында.

Поделиться: