Паспортланы – Россейни сыйлы кюнюнде

Россейни кюнюнде Элбрус районда РФ-ни жангы инсанларына паспортлары берилгенди. Акциягъа Элбрус районда ОМВД-да миграцияны соруулары жаны бла бёлюмню башчысы полицияны майору Къазакъланы Алим эмда жамауат советни келечиси Газаланы Зухура къатышхандыла.
- Сиз баш магъаналы документни энчи кюнде аласыз – Россейни байрамында. Бу къууанч къыралыбызны тарыхыны, аны шёндюгю айныууну белгисиди. Бюгюн жюреклеригизде болгъан сезимле къыралыбызны керти инсанлары болургъа, Ата журтубузну келир кюню ючюн жууаплылыкъны ангыларгъа себеплик этериклерине ийнанама,-дегенди, жаш адамланы алгъышлай, Газаланы Зухура.
Къазакъланы Алим а Россей Федерацияны инсаныны эркинликлерини бла борчларыны юслеринден айтханды, паспорт алагъа салгъан жууаплылыкъны ангылатханды.
Право низамны сакълаучула бу кюн жаш адамланы эслеринде кёпге къалыр ючюн алагъа саугъала да бергендиле.

Абдуллахланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: