Май районнга - байракъ эмда герб

Россейни кюнюню аллында Май районнга энчи байракъ эмда герб берилгенди. Муниципалитетни администрациясыны башчысы Татьяна Саенко тийишли сертификатланы бу иш бла байламлы кенгешде туура этгенди, деп билдиргендиле районну администрациясындан.
Байракъны бла гербни Жер-жерли самоуправленияны совети къабыл этген эди. Аланы къурау башламчылыкъ районну администрациясыны башчысындан чыкъгъанды. Жарашдырыу бла уа чыгъармачылыкъны З. Н. Контер атлы сабий школуну устазлары эмда сурат ишлеучюлени къаууму кюрешгендиле. Татьяна Викторовна гербде жаз тауукъну, гокка хансны эмда къазакъ шашканы кёргюзтсе иги боллугъун белгилеген эди.
Таягъына байракъны районну башчысы Михаил Кармалико орнатханды. Бу ишни магъаналылыгъын белгилеп, муниципалитетни ары дери быллай белгилери болмагъанына Татьяна Саенко эс буруп, мадар этгени ючюн анга ыразылыгъын билдиргенди.
Гербни жарашдыргъанладан бири сагъынылгъан школда чыгъармачылыкъдан дерсле берген Елена Бебневады. Татьяна Викторовна, аны районну жер-жерли администрациясыны Сыйлы грамотасы бла саугъалап: «Бюгюннгю кюнде къырал белгилеге битеу тюрлю власть органла бек уллу эс бурадыла, аланы ыспассыз этгенле уа административ жууапха тартыладыла. Энди Май районну кесини энчи белгилери жарашдырылгъаны бла аланы юсюнден ёсе келген тёлюге да айта турургъа, туугъан жерлерини тарыхын хурметлерге юйретирге тийишлиди», - деп чертгенди.

Бизни корр.
Поделиться: