Школланы келир окъуу жылгъа хазырлауну къайгъысын кёре

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Къырал советни коронавирусха къажау соруула жаны бла жыйылыууна къатышханды. Ол селектор халда къуралгъанды. Аны Москваны мэри Сергей Собянин бардыргъанды.
Видеоконференция халда COVID-19 аурууну Россейни регионларында жайылыуу, пандемия бла байламлы кийирилген чеклени аз-аздан кетериуню, халкъны бу вирусха иммунитетин тинтиу жаны бла соруула сюзюлгендиле, медиклеге кёллендириу тёлеулеге энчи эс бурулгъанды.
Жыйылыуда школланы жангы окъуу жылгъа хазырлауну амалларына да къаралгъанды.
Къырал советни жангы коронавирус инфекциягъа къажау ишчи къаууму РФ-ни Президентини буйругъу бла къуралгъанды.

Аны башчысына Сергей Собянин.
Поделиться: