Ал жанында – республиканы социал сферасын бла экономикасын айнытыу

Тюнене Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков РФ-ни экономиканы айнытыу министрини биринчи орунбасары Михаил Бабич бла видеоконференция халда КъМР-ни социал-экономика айныууну юсюнден ушакъ бардыргъанды. Сюзюуге КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, аны биринчи орунбасары Мурат Керефов, орунбасары Муаед Кунижев, экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис къатышхандыла.
Ушакъны кезиуюнде жууукъ заманлада бирге ишлеуню магъаналы борчлары сюзюлгендиле. СКФО-ну къырал программасында кёргюзтюлген регион магъаналы инвестиция проектлени толтуруугъа эмда ол жаны бла Шимал Кавказны айнытыуну корпорациясы бла бирге ишлеуге энчи эс бурулгъанды.
Казбек Коков экономика бла байламлы проектле, инвестицияла республикагъа бек магъаналы болгъанларын чертип айтханды. КъМР-ни башчылары аланы тынгылы толтурур ючюн къолдан келгенни аямазлыкъларына ышандыргъанды.
Аны бла бирге регионда федерал болушлукъсуз толтурулмазлыкъ жумушла бардыла. Ол а бек алгъа суу бла жалчытыуду. Республиканы кёп эллери суу къытлыкъ сынайдыла, артыкъда жайда бек къыйналадыла. Ол а социал къатылыкъгъа келтиреди. Суу быргъыла тозурапдыла, кеслери да шёндюгю болумлагъа келишмейдиле. Аланы жангыртыргъа, бир-бир жерледе уа жангыларын окъуна тартыргъа керек болуп турады. 64 объектге кёре проект-смета документация жарашдырылгъанды, аланы къырал экспертиза да дурус кёргенди. Бек уллу объектге Зольск районда суу ыз саналады. Ол ишленсе, 15 эл бла бир район ара суу къытлыкъдан къутуллукъ эдиле.
Экинчи социал магъаналы жумуш – Нальчикде онкология диспансерни къурулушун ахырына жетдириудю. Ол 2007 жылда федерал программаны чеклеринде башланнган эди. Саусузланы алыучу бёлюмню бла юч блокну мекямлары ишленнген эдиле, хауа эмда жылыу бла жалчытыучу системаны бир кесеги да битген эди. Алай 2013 жылда федерал программаны болжалы бошалып, объектни къурулушу тохтатылгъанды.
Республикагъа магъаналы болгъан башха борчла да сюзюлгендиле, ол санда ёксюз сабийлени жашау журтла бла жалчытыу, черек жагъаланы оюлуудан сакълагъан затла ишлеу, башха мадарла да этиу.
Михаил Бабич кенгешде туура этилген битеу жумушланы тындырыугъа РФ-ни Экономиканы айнытыу министерствосу себеплик этеригине ышандыргъанды.

Поделиться: