Газетлеге бла журналлагъа жазылыу башланнгандыХурметли жамауат!

Хурметли жамауат!
2020 жылны экинчи жарымына жазылыу кампания башланнганды.
Сиз «ЗАМАН» газетге почтаны къайсы бёлюмюнде да жазылыргъа онг табарыкъсыз. Магъаналы ишни болжалгъа салмагъыз!
Жазылыуну алты айгъа багъасы – 684 сом 48 капек.
Бизни индексибиз - П5893

Поделиться: