Кенгешле Коронавирус жукъгъанлагъа болушлукъну – бийик даражада

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков коронавирус аурууну жайылыууна къажау РФ-ни Правительствосунда Координация советни видеоконференция амал бла бардырылгъан жыйылыууна къатышханды. Анда сёз къыралны субъектлеринде вирусха къажау мадарланы, ол санда саулукъ сакълау системаланы ауругъанланы саны ёсген кезиуде ишлерге хазырлыкъларыны, аланы тийишли оборудование бла жалчытыуну юслеринден баргъанды.
Аны ача, премьер-министр Михаил Мишустин регионлада власть органлагъа къошакъ халда берилген ахчаны тийишли жерлеге къысха заманны ичинде жетдирирге кереклисин чертгенди: «Шёндю бу иш бек акъыртын барады. Бир-бир регионлада ол 10 процентге да толтурулмагъанды. Ишибизни тирилтирге керекди. Регионла ауругъанлагъа тийишли болушлукъну бийик даражада берирге борчлудула»,-дегенди ол.
Михаил Мишустин субъектлени оноучуларына РФ-ни Президентини буйрукълары бла хар регионда да коронавирусну бакъгъан медиклени бригадалары къуралыргъа кереклисин да эсгертгенди. «Врачла, орта медицина персонал да къалай хазырланнганларын кесигиз тинтиригизни тилейме. Ала жетишмей эселе уа, медицина вузланы, училищелени келечилерин да къошугъуз, ала ишлерге хазыр эселе»,-деп белгилегенди ол.
Правительствону башчысы бир-бир регионлада саулукъ сакълау учреждениялада вирусдан къорууланыуда керекли затла жетишмегенлерине эс бургъанды. «Аны сылтауларын, буйрукъла нек толтурулмагъанларын тинтейик»,-деп чакъыргъанды ол.
Къабарты-Малкъарда, тийишли жумушла бардырылып, коронавирусдан къыйналгъанланы юч саулукъ сакълау учрежденияда багъаргъа хазырдыла. Аладан экисинде саусузла бардыла. Шёндю уа къошакъ жерле къурау, аланы медицина оборудование бла жалчытыу иш бардырылады. Бу жумушлагъа уа РФ-ни Правительствосуну резерв фондундан республикагъа 347 миллион сом бёлюннгенди.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2021 - 09:58

«ЭЛЬБРУС» КУРОРТНУ КЪЫШ КЕЗИУГЕ ХАЗЫРЛЫГЪЫНА КЪАРАГЪАНДЫЛА

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Кавказ.РФ акционер обществону таматасы Хасан Тимижев бла «Эльбрус» курортну иши бла шагъырейленнгенди, анда бу кюнледе турист сезон ачылгъанды.

07.12.2021 - 09:57

БАШ БОРЧ-АДАМЛАНЫ ЖАШАУЛАРЫН ИГИЛЕНДИРИУДЮ Главные вкладки

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «Единая Россия» партияны  ХХ съездини ахыр кезиую бардырылгъанда бийик советге айырылгъанды. Съезд партияны жыйырма жыллыгъына жораланып ётгенди.

07.12.2021 - 09:56

ЭСКИ ЮЙЛЕДЕН ЖАНГЫ ФАТАРЛАГЪА

Дейское элде тёрт коттедж маталлы юйню къурулушлары бошала турады, деп билдиргендиле Терк районну жер-жерли администрациясыны пресс-службасындан.

06.12.2021 - 09:30

Назмуланы ана тилде шатык окъугъанлары бла къууандыргъандыла

Акъылман Кязимни назмуларын сюймеген, аланы терен магъаналарын сезмеген халкъыбызда хазна адам болмаз.

06.12.2021 - 09:30

Хайырланыучу эм ипотека ёнкючлеге сурам уллуду

Къабарты-Малкъарда быйыл тогъуз айгъа  34 миллиард сом ёнкюч берилгенди. Аны асламысы хайырланыучу эм ипотека кредитлеге жетеди.