Кенгешле Коронавирус жукъгъанлагъа болушлукъну – бийик даражада

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков коронавирус аурууну жайылыууна къажау РФ-ни Правительствосунда Координация советни видеоконференция амал бла бардырылгъан жыйылыууна къатышханды. Анда сёз къыралны субъектлеринде вирусха къажау мадарланы, ол санда саулукъ сакълау системаланы ауругъанланы саны ёсген кезиуде ишлерге хазырлыкъларыны, аланы тийишли оборудование бла жалчытыуну юслеринден баргъанды.
Аны ача, премьер-министр Михаил Мишустин регионлада власть органлагъа къошакъ халда берилген ахчаны тийишли жерлеге къысха заманны ичинде жетдирирге кереклисин чертгенди: «Шёндю бу иш бек акъыртын барады. Бир-бир регионлада ол 10 процентге да толтурулмагъанды. Ишибизни тирилтирге керекди. Регионла ауругъанлагъа тийишли болушлукъну бийик даражада берирге борчлудула»,-дегенди ол.
Михаил Мишустин субъектлени оноучуларына РФ-ни Президентини буйрукълары бла хар регионда да коронавирусну бакъгъан медиклени бригадалары къуралыргъа кереклисин да эсгертгенди. «Врачла, орта медицина персонал да къалай хазырланнганларын кесигиз тинтиригизни тилейме. Ала жетишмей эселе уа, медицина вузланы, училищелени келечилерин да къошугъуз, ала ишлерге хазыр эселе»,-деп белгилегенди ол.
Правительствону башчысы бир-бир регионлада саулукъ сакълау учреждениялада вирусдан къорууланыуда керекли затла жетишмегенлерине эс бургъанды. «Аны сылтауларын, буйрукъла нек толтурулмагъанларын тинтейик»,-деп чакъыргъанды ол.
Къабарты-Малкъарда, тийишли жумушла бардырылып, коронавирусдан къыйналгъанланы юч саулукъ сакълау учрежденияда багъаргъа хазырдыла. Аладан экисинде саусузла бардыла. Шёндю уа къошакъ жерле къурау, аланы медицина оборудование бла жалчытыу иш бардырылады. Бу жумушлагъа уа РФ-ни Правительствосуну резерв фондундан республикагъа 347 миллион сом бёлюннгенди.

 

Поделиться: