Хар регионну энчилигин тергеп ишлерге

Тюнене Москвада Россейни премьер-министри Михаил Мишустинни башчылыгъы бла Координация советни президиумуну бла Къырал Советни коронавирус инфекцияны жайылыууна къажау кюреш бардырыу жаны бла ишчи къауумуну бирикген жыйылыулары болгъанды. Аны видеоконференция халда бардырылгъан ишине Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков да къатышханды.
Кенгешде сёлеше, Михаил Мишустин къыралны Президенти Владимир Путинни солуу кюнлени 30 апрельге дери созууну юсюнден оноуу сылтаусуз болмагъанын эмда бек алгъа адамларыбызны саулукъларын къоруулар мурат бла этилгенин айырып айтханды. Хар регионну энчилигин эсге алып мадар этерге, битеу къыралгъа да бир амалны хайырланмазгъа, экономика болумну, халкъны санын да тергерге керек болгъанын чертгенди. Инфекция къалай жайылгъанына къараргъа, бек башы уа – санитар-эпидемиология службаланы профессионал оюмларына таяныргъа тийишлиди, деп къошханды.
Медицина учрежденияланы, врачланы бла башха ишчилени юслеринден айта,премьер больницала коронавирусдан ауругъанланы алыргъа толусунлай хазыр болургъа, оборудование, дарманла, медицина керекле бла да жалчытылыныргъа керек болгъанларын эсгертгенди. «Бу къоркъуулу ауруугъа къажау кюрешде врачланы, медсестраланы, гитче медицина ишчилени да къаты къорууларгъа тийишлиди. Ала саусузла бла бетден-бетге тюбешедиле, кюн сайын профессионал борчларын кеслерин аямай толтурадыла», - дегенди ол.
Правительствону башчысы регион властьлагъа да медиклени ишлерин къоркъуусуз этер ючюн къолдан келгенни аямазгъа, регион больницала специалистле, ол санда инфекционистле, пульмонологла, анестезиологла бла да, къалай жалчытылгъанларын билим турургъа кереклисин эсгертгенди. Ишни бек уллу ауурлугъу ма алагъа жетеди, деп къошханды.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.
Поделиться: