УФ-м и Президент Путин Владимир Урысейм и цIыхухэм зэрызахуигъазэр

Ныбжьэгъу лъапIэхэ! Урысейм и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
И кIэм нэблэгъащ мылэжьэгъуэ тхьэмахуэу Урысейм щыдгъэувауэ щытар. Мы махуэ­хэми щхьэкъэIэтыпIэ ямыIэу мэла­жьэ дохутырхэр, медсестрахэр, медицинэ IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэ псори.
Иджыпсту абыхэм ящыщ дэтхэнэм и дежкIи зэман гугъущ. Ахэращ цIыхухэм къебгъэрыкIуэ эпидемием сымаджэщ­хэмрэ инфекционнэ къудамэхэмрэ щыпэщIэтыр: узыр къызыпкърыхьахэр ягъэхъуж, цIыхухэр кърагъэл, цIыхухэм инфекцэр къамыубыдыным яужь итщ. Шэч къытесхьэркъым, медицинэ лэжьакIуэхэм фIыщIэ зэрахуэсщIыр къэралым и цIыху псоми къызэрыздаIыгъынум.
Я къалэн ягъэзащIэ нэгъуэщI IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэми - къэралымрэ жыла­гъуэмрэ я дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ IэнатIэхэм пэрытхэм. Абыхэми си гум къыбгъэдэкIыу фIыщIэ яхуэсщIыну сыхуейщ.
Апхуэдэу фыпсэу яжызоIэ волонтёрхэм, езыхэм я жэрдэмкIэ къыдэкIауэ цIыхухэм ядэIэпыкъухэм, гууз-лыуз зиIэхэм, къэрал унафэщIхэмрэ дохутырхэмрэ эпидемием пэщIэтыным теухуа я чэнджэщхэр зыгъэзащIэхэм, я щхьэми гулъытэ хуащIрэ я Iыхьлыхэми яхуэсакъхэм.
Мылэжьэгъуэ тхьэмахуэ къэрал псом зэрыщыдгъэувам, апхуэдэуи дэтхэнэри унэм къыщIэмыкIыу щIэсын зэрыхуейм и хабзэхэм къэралым и щIыналъэхэм я нэхъыбапIэм зэрыщытетым дэ Iэмал къыдитащ узыфэм зыхуэгъэхьэзырынымкIэ, властым и орган псори а лэжьыгъэм къыхузэщIэдгъэуIуэнымкIэ, узыншагъэр хъумэн IэнатIэр зыхуеинухэмкIэ къызэдгъэпэщынымкIэ икIи узыфэм нэхъ лъэщу пэщIэтынымкIэ дэ къэдгъуэта хэкIыпIэ­хэри, нэгъуэщI къэралхэм я лэжьэкIэри зэдгъэуIуащ.
Мыхьэнэшхуэ дыдэ зиIэу къызолъытэ мыри: зи ныбжь хэкIуэтахэр а узыфэм щытхъумэн, сабий садхэмрэ школхэмрэ, еджапIэ нэхъыщхьэхэмрэ щIэныгъэ щызрагъэгъуэт нэгъуэщI IуэхущIапIэхэмрэ вирусым зыщедмыгъэужьын тхузэфIокI.
Шэч хэмылъу, мыбдеж упщIэ къыщоув: сыт адэкIэ тщIэн хуейр, сыт хуэдэ унафэ адэкIэ къыкIэлъыкIуэнур? Къыхэзгъэ­щынщи, унафэ къыщытщтэкIэ, къыдгу­рыIуэн хуейщ, шынагъуэр иджыри зэ­рытщхьэщымыкIар. IэщIагъэлI-вирусо­лог­хэм къызэралъытэмкIэ, дуней псор иджыри ебэкъуакъым а узыфэм и лъагапIэм, нэхъыбэ дыдэу иубыдынкIэ хъунухэм я бжыгъэм. Апхуэдэ щытыкIэ щыщыIэщ ди къэралми.
Абы къыхэкIыу сэ унафэ къэсщтащ мылэжьэгъуэ махуэхэм мазэр икIыхукIэ къыпысщэну, нэхъ тэмэму жыпIэмэ, мэлыжьыхьым и 30-ри хыхьэу а пIалъэр згъэIэпхъуэну. Къыхэзгъэщынщи, лэжьакIуэхэм я улахуэри дымыубыду.
ЩытыкIэм зехъуэж икIи щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм, уеблэмэ абыхэм я жылэ щхьэхуэхэм Iуэхур зэрыщекIуэкIыр зэтехуэркъым. Дэ ди къэралыр инщ, ин дыдэщ, щIыналъэхэм цIыхуу щыпсэухэм я бжыгъэри зэщхьэщокI. Федерацэм хыхьэ щIыналъэхэм яхэтщ коронавирусым цIыхухэр игъэгузавэу зыщиубгъуахэр, псалъэм папщIэ, Москва хуэдэу. Федеральнэ, къалэ унафэщIхэм, сыт хуэдэ Iэмалхэм хуемыкIуэми, мыбы иджыкIэ щахузэфIэкIакъым узыфэм зэрызиубгъу псынщIагъыр къызэтрагъэувыIэн. Ауэ, тхьэм и шыкуркIэ, щыIэщ узыфэр зылъэмыIэса щIыналъэхэри. Ди жагъуэ зэрыхъущи, ахэр кIуэ пэтми нэхъ мащIэ мэхъу.
Абы къыхэкIыу зы щIыпIэхэм мардэ ткIий дыдэхэм щытетын хуей мэхъу, нэ­гъуэщIхэм, узыфэм зиубгъумэ, абы хуэхьэзырми, щытыкIэм къызэригъэу­­вым тету Iуэхум кIэлъыплъми зэфIокI. А псори Iуэхум къыхэлъытэн хуейщ.
Абы къыхэкIыу къэралым и щIыналъэ­хэм я унафэщIхэм си УнафэкIэ хущIыд­гъунущ я хуитыныгъэхэм. Мы тхьэмахуэм и кIэ пщIондэ абыхэм ягъэбелджылын ­хуейщ езыхэм я щIыналъэхэм узыфэм пэщIэтыным, цIыхухэм я узыншагъэр ­хъумэным хуэунэтIауэ щызэфIагъэкIыпхъэхэр, экономикэмрэ инфраструкту­рэмрэ зэтегъэпсыхьауэ щытынымкIэ зыхуэфащэ къалэнхэри зэхалъхьапхъэщ.
Къытезгъэзэжынщи, щIыналъэхэм езы­хэм я деж щыщыIэ щытыкIэм теухуауэ унафэ къащтэжынущ, Президентым и Указым ипкъ иткIэ езыхэм я деж щагъэувыну мардэхэм, сыт хуэдэ IуэхущIапIэхэм я лэжьыгъэр къызэтрагъэувыIэнуми, сыт хуэдэхэр лажьэ хъунуми езыхэм яубзыхужынущ, цIыхухэм я шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщыным теухуа хабзэхэм тету.
ЩIызгъужынщи, нэхъапэми хуэдэу, лэжьэнущ къэрал властым и органхэр, къызэтебгъэувыIэ мыхъуну IэнатIэхэр, медицинэ IуэхущIапIэхэмрэ хущхъуэ щапIэхэмрэ, цIыхур махуэ къэс зыхуэныкъуэ хъухэмкIэ сату зыщI тыкуэнхэр, псэукIэр къызэзыгъэпэщ нэгъуэщI къудамэхэри.
Мыбдежым, апхуэдэ IуэхущIапIэхэм, егъэджэныгъэ, щIэныгъэ IэнатIэхэм я лэжьыгъэр къыщызэтегъэувыIэн хуей щытыкIэ къэхъумэ, щIыналъэхэм я уна­фэхэм къэралым и Правительствэр арэзы техъуэн хуей хъунущ.
Нобэ икъукIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ влас­тым и IэнатIэ псори зэдэлэжьэным: федеральнэ, щIыналъэ, муниципальнэ къудамэхэр. Абы къыхэкIыу си полномочнэ лIыкIуэу федеральнэ округхэм щыIэхэм я пщэ ислъхьащ щIыналъэхэм а лэжьыгъэр я нэIэ щIагъэтыну. ЩIыпIэхэм щыIэ щытыкIэр зыхуэдэм теухуа хъыбархэр Урысей Федерацэм и Правительствэм деж коронавирусым пэщIэтынымкIэ Iуэху­хэр зэкIэлъигъэкIуэну къыщызэрагъэпэща ЗэзыгъэуIу советым къыIэрыхьэу щытын хуейщ, абы щыхэплъэу, унафэхэр къыщащтэкIэ ахэр къалъытэу.
Шэч хэмылъу, щIыналъэ унафэщIхэм я лэжьыгъэр Iэмал имыIэу ирагъэзэгъыпхъэщ санитар-эпидемиологие къулыкъущIапIэхэр зытет пщалъэхэм. Мыбдежым щынэхъыщхьэ дыдэр Урысейм и цIыхухэм я узыншагъэмрэ шынагъуэншагъэмрэщ.
ЩытыкIэм зэрызихъуэжым елъытауэ, унафэ щхьэхуэхэри къэтщтэнущ икIи апхуэдэ Iэмал щыIэ хъумэ, мылэжьэгъуэ махуэу къэдгъэлъэгъуахэр дгъэмэщIэжынкIэ хъунщ.
Иджыри жысIэну, къыхэзгъэщыну сы­зыхуейр. Эпидемием пэщIэтыным хуэу­нэтIа Iуэхухэр зэфIэдгъэкIкIэрэ, дэ зы­щыдгъэгъупщэ хъунукъым, апхуэдэ дыдэу мыхьэнэшхуэ зэриIэр цIыхухэм лэжьапIэ IэнатIэхэр яфIэмыкIуэдынымрэ я хэ­хъуэхэр нэхъ мащIэ мыхъунымрэ. Абы зэхуэдэу гулъытэ хэха хуащIыпхъэщ Правительствэми, щIыналъэхэми, бизнес IэнатIэми. Экономикэ зэтеухуар и лъабжьэу щытыпхъэщ ди къалэн нэхъыщхьэхэр дгъэзэщIэным, абы узыншагъэр хъу­мэнри хэту.
Урысейм и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ! СыныволъэIу властым, дохутырхэмрэ IэщIагъэлIхэмрэ къагъэув чэнджэщхэм фытетыну, фи щхьэри фи Iыхьлыхэри фхъумэну.
Мыхьэнэшхуэ дыдэ зиIэу, уеблэмэ цIыху гъащIэ щелъытаи къэхъуу, щытщ тхэлъ жэуаплыныгъэмрэ зым адрейм зыщIигъэкъуэнымрэ. Мы тхьэмахуэми къигъэлъэгъуащ дэ, щытыкIэм и гугъуагъыр нэсу зыхэтщIэмэ, абы къишэнкIэ хъуну гузэвэгъуэр зэрытхуэгъэмащIэр. Шэч къытесхьэркъым дэ адэкIи дызэгурыIуэу, дызэкъуэту Iуэхум яужь дызэритынум. Нэхъыщхьэращи - къэхъункIэ хъунум япэ дищу.

ФIыщIэ фхузощI.
Поделиться: