Интернетни юсю бла этилген аманлыкълагъа къажауланыу магъаналы борчха саналгъанды

КъМР-де ич ишле министр Василий Павлов Парламентни пленар жыйылыуунда былтыр республикада криминоген болумну юсюнден доклад этгенди. Право низамны  сакълаучу органны оноучулары депутатланы аллында сёлешгенлени тёрели болгъанын белгилерчады.
Полициячыла полномочияларыны чеклеринде ишлеринде башчылыкъгъа РФ-ни Президентини Указларын, Федерал Жыйылыугъа Посланияда белгиленнген жумушланы эмда РФ-ни МВД-сыны буйрукъларын алгъанларын чертгенди министр.
Биринчиден, ол полициячылагъа берилген социал гарантияланы юслеринден айтханды.  Аланы арасында эм магъаналы иш жашау журтла бла жалчытыуду. Былтыр 87 фатар берилгенди, жашау журтну ишлетирге неда сатып алыргъа сюйген – жашау халларын игилендирирге тийишлилени тизмесинде тургъан 41 адамгъа эмда ёлтюрюлген полициячыланы 3 юй бийчесине социал тёлеуле этилгендиле.
Ич финансла жангыдан юлешинип, Миграцияны соруулары жаны бла управленияны къуллукъчуларыны саны кёбейтилгенди. Алай бла наркотиклени сатыу-алыугъа контроль жаны бла бёлюмде Интернетде ууну жайылыууна къажау бёлюм къуралгъанды.
Право инзамны сакълаучула терроризмге бла экстремизмге къажау ишге, жамауат къоркъуусузлукъну сакълаугъа энчи эс бургъандыла. Тамамланнган мадарланы хайырындан аллай бир бузукълукъ да этилмегенди.
Сюдню оноуу бла жууапха тартылгъанла жангыдан осал ишлерин къайтармазча профилактика мадарла да артыкъда магъаналыдыла. Алай, министр белгилегенича, жууаплы органланы, профилактика системаны учрежденияларыны болушлукълары болмаса, бу магъаналы ишни толтурургъа онг боллукъ тюйюлдю.
Тутмакъдан чыкъгъанланы жамауат жашаугъа къайтарыр, ала биягъы аманлыкълагъа къатышмаз ючюн а эркинликге чыкъгъанланы социал адаптация эм реабилитация жаны бла ара къураргъа тийишлиди. «Бу ишни юсюнден министерство кёп кере айтханды. Быллай учрежденияда къыйын жашау болумгъа тюшгенле юридический, психология, социальный болушлукъ алаллыкъдыла, аланы ишге тохташдырыу жаны бла мадарла да толтуруллукъдула»,-деп чертгенди докладчы.
Ич ишле органланы баш борчларындан бири - жолда жюрюуню къоркъуусузлугъун жалчытыуду. Тарихле анга аталгъан жумушла жетишмегенлерин кёргюзтедиле. Былтыр 644 аварияда 776 адам ачыгъанды. Ол санда жолну жаяу ётген 151 адамны машина басдыргъанды, 32 инсан ёлгенди, 128-си жаралы болгъанды. Акъылбалыкъ болмагъанланы къатышыуу бла 61 авария болгъанды, аладан, жарсыугъа, 4 ауушхандыла, 63-сю уа тюрлю-тюрлю жарала алгъандыла.
Аны бла бирге кеф водительле этген аварияланы санын азайтыргъа къолдан келмегенди. Аланы хатасындан 45 жарсыулу иш болгъанды, алада 10 адам ауушханды, 63 инсан а тюрлю-тюрлю жарала алгъандыла. Аракъы ичгенлей бир кере тутулуп, алай жангыдан жолгъа чыкъгъан водительлени саны 41,1 процентге кёбейгенди.
Арт кезиуде Интернетни онгларын хайырланып этилген аманлыкъла кёпден-кёп болуп барадыла. Аны бла байламлы полициячыла алагъа къажау мадарлагъа энчи магъана бередиле. Былтыр аллай аманлыкъланы саны 41,1 процентге ёсгенди, битеу да бирге эсепге 876 иш алыннганды. IT сферада аманлыкъланы азайтыу жаны бла мадарла артыкъда магъаналы болгъанларын эсге алып, банкла, сотовый операторла бла байламлыкъла къуралгъандыла, аманлыкъчыланы ачыкълау, бузукълукъланы тохтатыу иш бардырылады.
Шёндюгю болумда наркотиклени сатыу-алыугъа къажау ишге да энчи эс бурургъа тийишлиди. Былтыр аллай 1,2 мингден аслам бузукълукъ этилгенди. Полициячыла уу республикагъа келтирилген 27 каналны жапхандыла, ол санда тыш къыралладан да. Аны Москвадан, Краснодар крайдан, Ростов областьдан ташыгъандыла КъМР-ге.
Бу аманлыкъда да Интернетни онгларын хайырланып башлагъандыла. Аны себепли анга къажау иш къатыланнганды. Аны хайырындан былтыр быллай аманлыкъланы ачыкълау 5 кереге ёсгенди. Коррупцияны тохтатыуну юсюнден айтханда, былтыр эсепге 180 аманлыкъ алыннганды. Аладан хар ючюнчюсю уллу эм бек уллу болгъанларын айтырчады.
Ич ишле органланы былтыр ишлерини эсеплерин чыгъара, Василий Павлов кемчиликле, тамамланмай къалгъан жумушла болгъанлыкъгъа, КъМР-де МВД-гъа салыннган борчла толтурулгъанларын чертгенди. Оператив болум ышаннгылы эди.
Республиканы право низамны сакълаучулары алагъа ышанылгъан жумушланы бийик даражада толтургъанларын къыралны оноучулары, ведомствону башчылары да эслегендиле. Министр билдиргенича, жамауат къоркъуусузлукъну жалчытыугъа салгъан къыйынлары эм кишиликлери ючюн РФ-ни Президентини Указы бла юч полициячы бийик къырал саугъалагъа тийишли кёрюлгендиле, КъМР-ни Башчысы  бешеуленни белгилегенди, энтта 90 адам тюрлю-тюрлю ведомстволу саугъала алгъандыла.
Сёзюню ахырында Василий Павлов, полициячыла жангыз кеслери аманлыкъланы тыялмазлыкъларын белгилеп, республиканы оноучуларына, къырал эм муниципал власть органлагъа этген себепликлери ючюн ыразылыгъын айтханды.
Депутатланы ич ишле министрге соруулары кёп эдиле. Сёз жууаплы ведомстволаны араларында байламлыкъланы, профилактиканы, наркотиклеге къажау ишни юслеринден баргъанды.
Битеу оюмлагъа тынгылагъандан сора Парламентин спикери Татьяна Егорова полициячылагъа ышанылгъан жумушланы бийик даражада толтургъанлары ючюн ыразылыгъын билдиргенди эм мындан ары жетишимле тежегенди.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: